Wyszukiwarka:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
titleName

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica

Nidzica, 15 maja 2020 r.

GMKR.6840.14.2019

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 15 maja 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 3 m. Nidzica, oznaczonej numer 736/30 o powierzchni 0,0333 ha, KW OL1N/00009564/6.

 

GMKR.6840.14.2019                                                                                                                                               Nidzica, 14 maja 2020 r.

 

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 3 m. Nidzica, KW OL1N/00009564/6, oznaczonej jako działka numer:

736/30 o pow. 0,0333 ha, opis użytku B. Działka niezabudowana, położona w strefie północnej miasta, na zapleczu ul. Narutowicza. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w elementy infrastruktury technicznej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu niekorzystne. Nieruchomość nie jest obciążona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem C-53MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – teren na poprawę zagospodarowania sąsiednich działek zabudowy jednorodzinnej. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości.  

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 442,70 zł (dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 70/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 1 952,70 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 70/100).

Wadium w wysokości: 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica.

Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do:

  1. 12 czerwca 2020 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu)
    w wysokości: 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione
    z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Nidzica najpóźniej
    w dniu 12 czerwca 2020 roku – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
  2. 12 czerwca 2020 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w zamkniętej kopercie
    z dopiskiem „przetarg: działka nr 736/30, obręb 3 m. Nidzica”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Skuteczne zgłoszenie uczestnictwa do przetargu może nastąpić wyłącznie przez wszystkie osoby będące współwłaścicielami nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 17 czerwca 2020 r.

Wpłacone wadium:
1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.   podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Przetarg ma formę przetargu ustnego ograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 12 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

15191