Wyszukiwarka:
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na najem dwóch miejsc postojowych oznaczonych numerami 9, 10 i 11
titleName

I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na najem dwóch miejsc postojowych oznaczonych numerami 9, 10 i 11

Puławy, dnia 13 listopada 2020 r.

ZN.6845.113.2020.ZP

STAROSTA PUŁAWSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 66/2020 Starosty Puławskiego z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres
do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na najem dwóch miejsc postojowych oznaczonych numerami 9, 10 i 11, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

Szczegółowe rozmieszczenie miejsc postojowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00045346/9.

Przedmiotowe miejsca postojowe objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

Szczegółowe godziny odbywania przetargów :

 1. Miejsce postojowe nr 9 o pow. 9,25 m2 godz. 800

 2. Miejsce postojowe nr 10 o pow. 9,25 m2 godz. 1000

 3. Miejsce postojowe nr 11 o pow. 9,25 m2 godz. 1200

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Miejsca postojowe zlokalizowane na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha przy ul. Norwida w Puławach.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/142/2007 Rady Miasta Puławy z dnia
29 listopada 2007 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 roku oraz zmiany ww. planu zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1088 z dnia 2 marca 2012 roku stwierdza się, że działka ewidencyjna nr 766/77 przy ul. C.K. Norwida w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolami:

 • B21.MW” z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

 • B13.KPp” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy.

Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 802).

 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
  I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:

 1. za miejsce postojowe nr 9 wynosi 36,00 zł netto;

 2. za miejsce postojowe nr 10 wynosi 36,00 zł netto;

 3. za miejsce postojowe nr 11 wynosi 36,00 zł netto.

Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.

 1. Wpłata jednego wadium na dane miejsce postojowe upoważnia do wylicytowania tylko jednego wskazanego w tytule przelewu miejsca postojowego.

W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Wadium na miejsce postojowe nr 9 przy ul. Norwida”

 1. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 20 (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach al. Królewska 19,
w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr
88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 3 grudnia 2020 r.

W tytule przelewu należy podać numer miejsca postojowego, którego wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

 1. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem miejsc postojowych, oznaczonych numerami 9, 10 i 11, odbędą się w dniu 9 grudnia 2020 roku od godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.

 2. Przetargi prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),

 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsc postojowych przy ul. Norwida w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e
  w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;

 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.

 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną cenę. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

 1. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490).

 3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
  Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.

 4. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia.

 5. Wynajmujący zastrzega, że we wszystkich umowach które zostaną zawarte z wyłonionymi
  w postępowaniach przetargowych podmiotami znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo
  w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

UWAGA:

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 osoby, które będą uczestniczyły w przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Załącznik Nr 1 – mapa – miejsca postojowe nr 9, 10 i 11 przy ul. Norwida w Puławach

Załącznik Nr 2 – oświadczenie – przetarg miejsca postojowe nr 9, 10 i 11 przy ul. Norwida w Puławach – wersja dostępna cyfrowo

Załącznik Nr 3 – klauzula RODO – przetarg miejsca postojowe nr 9, 10 i 11 przy ul. Norwida w Puławach – wersja dostępna cyfrowo

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

17753