Wyszukiwarka:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolsk
titleName

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolsk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolsk.

Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym gruntów Międzychód, zapisane są w księdze wieczystej nr KW PO1M/00017340/8 (jako działka nr 29/2 z której wydzielono działki nr 29/3 i nr 29/4), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

 

Lp Działka

nr

Pow.

w ha

Cena

wywoławcza

netto

Wysokość wadium Godzina przetargu
1 2 3 4 6 7
1. 29/3 0,1200 41 000,-zł 8 000,-zł   900
2. 29/4 0,1100 37 600,-zł 7 000,-zł   930

 

Do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Dla wyżej wymienionych działek nr 29/3 i nr 29/4 (wydzielonych z działki nr 29/2) brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, które ustalają warunki zabudowy poprzez budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. , Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r. działki przeznaczone są w studium pod planowane tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące).

Przetargi odbędą się w dniu 3 września 2019r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15.

Przetargi przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej dla każdej z działek na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 28 sierpnia 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości (wskazać numer działki i dane uczestnika.)

 

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium – powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.

 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dolsk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

ID Ogłoszenia:

12266