Wyszukiwarka:
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej
titleName

I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej

RIT.6840.7.1.2019.PT

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Jeżyki

na terenie gminy Bogdaniec –  woj. lubuskie.

Położenie Nr działki Pow. Cena wywoławcza (zł) Wadium

(zł)

Opis i przeznaczenie nieruchomości Nr księgi wieczystej
Jeżyki 88/1 0,10 ha 27.000,00 2.700,00 Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hydroforni w miejscowości Jeżyki.   Powierzchnia zabudowy
64,00 m2.Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów B-RIVa – grunty orne.  Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy
nr 41/2009 z dnia 03.07.2009r.
GW1G/00063724/4

 

 1. Przetarg odbędzie się 7 października (poniedziałek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.
 2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Bogdaniec i jest wolne od obciążeń i zobowiązań.
 3. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.
 4. Dokumentacja geodezyjna, zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.
 5. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu i złożyły pisemną ofertę proponując cenę wyższą niż cena wywoławcza – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości w dniu 7 października 2019r. – nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 do dnia 2 października 2019r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy – GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 2 października 2019r. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.
 7. Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny – nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.
 9. Wójt gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
  z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium.

 

Wszelkich informacji udziela Referent d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

 

Termin wywieszenia:  2 września 2019r.                  

Termin zdjęcia:            7 października 2019r.

                                                                                                                                 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jeżyki, Bogdaniec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

12544