Wyszukiwarka:
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie
titleName

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 324/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, k. m. 12, obejmujących działki:

 1. nr 437/321, o powierzchni 0,1181 ha, cena wywoławcza – 100 385,00 zł

 2. nr 437/322, o powierzchni 0,1208 ha, cena wywoławcza – 102 680,00 zł

 3. nr 437/323, o powierzchni 0,1100 ha, cena wywoławcza – 93 500,00 zł

 4. nr 437/324, o powierzchni 0,1093 ha, cena wywoławcza – 92 905,00 zł

 5. nr 437/327, o powierzchni 0,1216 ha, cena wywoławcza – 103 360,00 zł

Podane ceny są cenami brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00092379/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości stanowią teren niezabudowany, położone na peryferiach miasta w sąsiedztwie terenu skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Działki uzbrojone w sieć wodno – kanalizacyjną oraz e.e. Sieć gazowa znajduje się w niedalekiej odległości. Dojazd do działek odbywać się będzie z drogi gminnej gruntowej nieurządzonej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działek nr 437/322 i 437/327 regularny, natomiast działek nr 437/321, 437/323 i 437/324 nieregularny.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pokój nr 9c (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 4 sierpnia 2020 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.);

 2. Dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą
  „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

 3. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 4. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
  w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

 2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 378 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 29 czerwca 2020 r.

Burmistrz

dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

15904