Wyszukiwarka:
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
titleName

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 133/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele sportowo-rekreacyjne i najmu lokalu użytkowego

 

 Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na I piętrze budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ul. Dworcowej 7 o powierzchni 12,79 m2 ,  zlokalizowanego na działce nr 1073/30 k.m. 9, obszaru 0,5332 ha,  na czas nieoznaczony.

Opis lokalu:

Lokal użytkowy, o powierzchni 12,79 m2 z przeznaczeniem na biuro, usytuowany na pierwszym piętrze budynku dworca kolejowo-autobusowego przy ul. Dworcowej 7 w Namysłowie. Pomieszczenie posiada osobne wejście od korytarza. Do lokalu zostanie doliczona część powierzchni toalety (tj. 1,37 m2), znajdującej się na tym samym piętrze budynku. Lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację cieplną i elektryczną. Koszty wyposażenia lokalu ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.

Opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu regulowane są miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca. Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu do przetargu wynosi 15,48 zł (słownie: piętnaście złotych 48/100). Do ceny należy doliczyć obowiązujący w danym roku podatek VAT. Ponadto najemca będzie ponosił koszty mediów oraz podatek od nieruchomości.

Postępowanie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za 1 m2 z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 2, budynek B, pokój 31 (III piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30,00 zł, najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 4 września 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym  w Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu – wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na czas oznaczony.

Lokal zostanie przekazany najemcy dnia 1 października 2019 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń usytuowanych na terenie Namysłowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie: www.bip.namyslow.eu .

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i warunków najmu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie pok. 36, a także pod nr tel. 774190-375 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, dnia 5 sierpnia 2019 r.

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                 /-/dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Sierpień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

12316