Wyszukiwarka:
I publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na ogród przydomowy
titleName

I publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na ogród przydomowy

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek,

położonej w Zbąszynku, przy ul. Jana Pawła II, oznaczonej przez gminę nr 3 o pow. 101 m2,

wchodzącej w skład  kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 243/15

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Przetarg został ograniczony

do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do gruntu przeznaczonego do dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek zatwierdzonym uchwałą nr IX/19/2003 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 sierpnia 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem KX –teren ciągów pieszych.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028138/7. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

ustalona została w wysokości    1,21 zł (słownie:  złotych jeden i dwadzieścia jeden groszy),

co stanowi 0,018 dt pszenicy.

Termin zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego ustalony jest do 30 czerwca każdego roku,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek

nr konta 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Za grunty sklasyfikowany jako rola kl. IVa użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie według aktualnej ceny pszenicy.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 1,00 zł

(słownie:  złotych jeden) oraz okazanie dowodu wpłaty.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 22 czerwca 2020r. na konto Gminy Zbąszynek

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 3  w  Zbąszynku.”

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 22 czerwca 2020r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 29 czerwca 2020r.  Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 22 czerwca 2020r. do godz. 1530.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

w dniu 23 czerwca 2020r. 

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2020r. o godzinie 1200

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm.)  upłynął w dniu  31 marca 2020r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jana Pawła II, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15219