Wyszukiwarka:
I publiczny ustny ograniczony – do właścicieli działek sąsiednich – przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej.
titleName

I publiczny ustny ograniczony – do właścicieli działek sąsiednich – przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej.

Miedźna, dnia 30.09.2021r.

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza I publiczny ustny ograniczony – do właścicieli działek sąsiednich – przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Woli przy ul. Międzyrzeckiej oznaczona numerem działki 1934/30 o powierzchni 0,0649 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod
  nr KA1P/00037127/1 jako własność Gminy Miedźna.

 1. Przedmiotowa działka jest położona na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Podstrefa Tyska.

 2. Na podstawie podjętej w dniu 6 czerwca 2006r. Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XLIII/359/2006 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli, działka nr 1934/30 znajduje się na terenie objętym oznaczeniem 1.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej.

 3. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań. W dziale III Księgi Wieczystej KA1P/00037127/1 są wpisane dwie służebności dróg, które nie są wykonywane po działce będącej przedmiotem sprzedaży.

 4. Przez działkę wzdłuż jej zachodniej granicy przebiegają sieci energetyczna, gazowai światłowodowa. Sieci wodociągowa
  i kanalizacji
  sanitarnej – są posadowione przy południowej granicy działki.

 5. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości tj. działki nr: 1934/30 o powierzchni 0,0649 ha wynosi: 55 000,00 zł netto /słownie: pięćdziesiąt pięć tysiecy złotych 00/100/.

 2. Przetarg na zbycie przedmiowej działki odbędzie się w dniu 05.11.2021r. o godzinie 1000
  w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

 1. Wadium w wysokości 11 000,00zł /słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100/ należy wnieść w pieniądzu do 29.10.2021r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

 2. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy określić, że wpłata dot. przetargu na sprzedaż działki
  w Woli przy ul.Międzyrzeckiej.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,
  a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

   1. osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,

   2. reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

   3. pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

   4. osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,

   5. cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2020.poz. 35 t.j. ze zm.).

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej
  w przetargu ceny dolicza się podatek Vat w wysokości 23%.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o spisaniu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

 4. Z uwagi na sieci infrastruktury posadowione na terenie zbywanej działki Nabywca nieruchomości oświadczy podczas umowy notarialnej, że akceptuje stan infrastruktury uzbrojenia technicznego na nabywanej działce i nie będzie dochodził
  z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec właścicieli sieci.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, telefonicznie 32 211-61-96 wew 20.

Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Miedźna, umieszczone na stronie http://bip.miedzna.pl/ w zakładce przetargi na zbycie nieruchomości, oraz na portalu infopublikator.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

21536