Wyszukiwarka:
I rokowania na wynajem części holu o powierzchni 4,5 m², położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 w Świdnicy
titleName

I rokowania na wynajem części holu o powierzchni 4,5 m², położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 w Świdnicy

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27

e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza I rokowania

na wynajem części holu o powierzchni 4,5 m², położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 w Świdnicy Obręb Zachód, AM – 5, w granicach działki nr 331 o powierzchni 4405 m².

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00046257/6 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Podmiot zainteresowany wynajmem powinien prowadzić działalność finansową.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: punkt kasowy.

Część holu przeznaczona na wynajem usytuowana jest na końcu prawego skrzydła korytarza na trzecim piętrze w/w budynku. Przyszły najemca we własnym zakresie i na własny koszt przystosuje i zaadoptuje powierzchnię wynajmowaną na punkt kasowy. Projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres: czterech lat.

Najemca oprócz czynszu będzie uiszczał opłaty za media.

Zaliczka wynosi 2.000,00 zł.

Cena wywoławcza za 1 m² wynosi: 18,76 zł/m² powierzchni użytkowej.

Do ustalonej w drodze rokowań ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego
nr 77 1560 0013 2400 1240 2786 0005 do dnia 17.01.2019 r.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka najemcy zostanie zaliczona na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom zwrócona na ich konta niezwłocznie po rokowaniach.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualną kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę zgłaszającego

 • datę sporządzenia zgłoszenia;

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

 • proponowaną cenę za 1 m² netto;

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki;

 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Najem części holu na III p.”.

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 17.01.2018 r. do godz.14.00 w pok. nr 308 III piętro.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 06.09.2018 r.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 30.10.2018 r.

Rokowania odbędą się w dniu 24.01.2019 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Świdnicy w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem najemcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia umowy najmu,

 • podpisanie umowy najmu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Zarządowi Powiatu w Świdnicy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania najemcy.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz.2204) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają:

– P. Joanna Pawlak – Bukszyńska i P. Mateusz Dudzik – pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. 74 85-00-413.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na najem części holu o powierzchni 4,5 m², położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 w Świdnicy,
nr WI.2501.1.2018
prowadzonym w trybie rokowań.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.).

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

– Projekt umowy najmu.

Projekt

U M O W A N A J M U

zawarta w dniu ……………..…… 2019 r. w Świdnicy pomiędzy:

Powiatem Świdnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Pan Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki,

2. Pan Zygmunt Worsa – Wicestarosta Świdnicki,

zwanym dalej „Wynajmującym”,

a

…………………………………………………………………

zwanym dalej „Najemcą”,

następującej treści :

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca przyjmuje, część holu o powierzchni użytkowej 4,5 m2, położoną na końcu prawego skrzydła korytarza na trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 7, z przeznaczeniem na punkt kasowy.

2.Najemca zaadaptuje i wyposaży przedmiotową część holu we własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu z Wynajmującym.

3.Najemca może prowadzić działalność punktu kasowego wyłącznie w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

§ 2

Umowa zawarta jest na okres czterech lat i obowiązuje od dnia ……………………. 2019 r.

 

§ 3

 1. 1. Stawkę czynszu najmu ustala się w wysokości ….…zł/m2 powierzchni użytkowej, zgodnie
  z protokołem z ……. przetargu ustnego ograniczonego nr …..…, który odbył się w dniu ……………………. 2019 r. Do ustalonego czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

2. Czynsz miesięczny wynosi:

4,5 m2 x ……… zł/m2 = ………. zł + ………… zł (23 % VAT) = ………….. zł

(słownie: …………………………………….).

3. W kolejnych latach waloryzacja stawki czynszu następować będzie zgodnie z Uchwałą
Nr XLIII/362/2018 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu i dzierżawy lokali użytkowych

4. Czynsz płatny jest z góry bez odrębnego wezwania do 10-tego dnia każdego miesiąca
na konto
Wynajmującego – …………………………………………………………………

 

§ 4

Najemca będzie ponadto ponosił opłaty:

1) za ogrzewanie – w przypadku zamontowania kaloryfera, proporcjonalnie do zajmowanej
powierzchni użytkowej,

2) za wodę i ścieki – proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób,

3) za odpady stałe – proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób,

4) za energię elektryczną – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej,

5) za energię elektryczną w przypadku jej wykorzystywania do ogrzewania pomieszczenia –
według odrębnych wyliczeń

na podstawie aktualnych faktur wystawianych przez Wynajmującego, płatnych w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.

§ 5

W przypadku niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 6

Najemca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w należytym stanie technicznym, dokonywać na własny koszt konserwacji i remontów bieżących, napraw konserwacyjnych, ponosić koszty związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy oraz przestrzegać ustaleń wynikających z obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony mienia.

§ 7

Najemca nie może dokonywać zmian w przedmiocie najmu bez uzgodnienia i pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 8

 1. Najemca nie może podnająć przedmiotu najmu w całości lub w części albo oddać go w bezpłatne używanie osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 9

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę ruchomości służących Najemcy do prowadzenia działalności i stanowiących jego własność.

§ 10

 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

 1. § 11

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) samodzielnej zmiany przeznaczenia przedmiotu najmu określonego w § 1,

2) podnajęcia przedmiotu najmu w całości lub jego części albo oddania go w bezpłatne
używanie bez pisemnej zgody
Wynajmującego,

3) dokonania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian w przedmiocie najmu,

4) opóźnienia w uiszczeniu czynszu lub opłat wynikających z umowy najmu przez co najmniej dwa okresy płatności.

§ 12

   1. 1. Po zakończeniu stosunku najmu, Najemca winien przekazać protokołem zdawczo odbiorczym Wynajmującemu przedmiot najmu w całości, w stanie w jakim go otrzymał.

2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub braki powstałe w czasie trwania umowy odpowiedzialność ponosi Najemca.

3. Nieopuszczenie przedmiotu najmu po zakończeniu stosunku najmu spowoduje naliczenie
przez
Wynajmującego należności za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania
w wysokości 400 % ostatnio obowiązującej kwoty czynszu.

 

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej akceptowanej przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 14

Jeżeli Najemca nie poinformuje Wynajmującego o zmianie dotychczasowej siedziby firmy, wszelką korespondencję przekazaną przez Wynajmującego na ten adres uważa się
za prawidłowo doręczoną.

§ 15

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Wynajmującego.

§ 17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Wynajmujący, a jeden – Najemca.

 

 

WYNAJMUJĄCY :                                                                                                       NAJEMCA :

1. …………………………………..                                                                                         …………………………………..

2. …………………………………..

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Świdnica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Grudzień, 2018

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ID Ogłoszenia:

10195