Wyszukiwarka:
I ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na parterze w budynku nr 8, położonym przy ul. Wyzwolenia w Olsztynie
titleName

I ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na parterze w budynku nr 8, położonym przy ul. Wyzwolenia w Olsztynie

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na parterze w budynku nr 8, położonym przy ul. Wyzwolenia w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 104/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 104/1000 w gruncie pod budynkiem (obręb 63, działka nr 68 i 71/2, o łącznej pow. 263 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00045275/8) oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 104/1000 w gruncie do racjonalnej obsługi budynku (obręb 63, działka nr 71/3 o pow. 82 m2, zapisana  w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00069449/3).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 78,60 m2 

 Cena wywoławcza nieruchomości                                                               –   320  000,00 zł

w tym: cena lokalu                                                                                          –   287 000,00 zł

            cena 104/1000 części gruntu /dz. nr  /68 i 71/2/                                 –   25 000,00 zł

             cena 104/1000 części gruntu /dz. nr  71/3/                                         –     8 000,00 zł

 

 Budynek przy ul. Wyzwolenia 8 wraz z działką nr 68 i 71/2 (pod budynkiem) wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie prace w budynku należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23.07.2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie pod budynkiem (dz. nr 68 i 71/2) zostaną obniżone o 50%.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4  pkt 1 ustawy z 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 213 ze zm.) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami.

Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2020r. poz. 106 ze zm./.

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste /dz. 71/3/ wynosić będzie 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz   z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 12 lutego 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

 

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są  o śledzenie bieżących informacji i komunikatorów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl.

Wadium w wysokości 32 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 8 lutego 2021 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 8 lutego 2021 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego  z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.poz. 1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu 26 stycznia 2021r. w godz. 10:00-11:00 lub 2 lutego 2021r. w godz. 13:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-20. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wyzwolenia, Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

18273