Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony
titleName

I ustny przetarg nieograniczony

Moryń, 27 listopada 2018 r.

GMOŚ.6840.24.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa leśna niezabudowana nr 127/2 o pow. 0,42 ha obręb Bielin gmina Moryń,

Nieruchomość oznaczona jest w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039353/7.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa leśna zlokalizowana jest w strefie pozawiejskiej najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe leśne. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu. Powierzchnia działki- 0,42 ha.

Opis taksacyjny lasu – gatunek drzewostanu sosna, wiek 70 lat, wskaźnik zadrzewienia 0,9, zwarcie umiarkowane.

Lokalizacja przedmiotowa nieruchomości –słaba. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

4. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

– Działka nr 127/2 przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

– Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,

– Sprzedaż na własność.

5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości:

– Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości:

– Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 7.700,00 zł. ( słownie: siedem tysięcy siedemset złotych).

7. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

– Wysokość wadium – 390,00 zł. ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych),

Płatne w terminie do 17 grudnia 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym- po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

– Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

8. Minimalne postąpienie:

Minimalne postąpienie wynosi: 80 zł. (słownie: osiemdziesiąt złoty).

9. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

20 grudnia 2018 r. godz. 10ºº, I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu,

Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące

z inwestycji oraz na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

GPS:

52.857787797834, 14.393331699829

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

9999