Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony
titleName

I ustny przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

o g ł a s z a

I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 

na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanych, objętych kw. nr  JG1Z/00025426/4 stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych poniżej:

Lp Położenie      oznaczenie pow. kw cena wadium
nieruchomości      geodezyjne nier. wywoławcza
dz AM obr w m2 nieruchomości *
1 Bogatynia                       92                     14                       0002 19 JG1Z/00025426/4 12 200,00 zł 1 200,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
2 Bogatynia                       93                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
3 Bogatynia                       94                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
4 Bogatynia                       96                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
5 Bogatynia                       97                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
6 Bogatynia                       98                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
7 Bogatynia                       99                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
  8 Bogatynia                       100                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
  9 Bogatynia                       101                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 600,00 zł 1 100,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
10 Bogatynia                       102                     14                       0002 18 JG1Z/00025426/4 11 700,00 zł 1 300,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II
11 Bogatynia                       103                     14                       0002 20 JG1Z/00025426/4 12 600,00 zł 1 200,00 zł
ul. Pocztowa Bogatynia II

 

* wraz z podatkiem VAT wg stawki 23 %

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności do ww. nieruchomości.

(płatne w pieniądzu 100% wylicytowanej ceny działki gruntu przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia nieruchomości oznaczone są symbolem :

–  5KS 2  – tereny garaży i parkingów          

 Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań .

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

 Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2019r. o godz. 11 30  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni  na sali konferencyjnej przy ul. Daszyńskiego 1 (I piętro). 

 Wadium, w pieniądzu, w wysokości określonej jak wyżej należy wpłacić do dnia 04.09.2019 r.                      

na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział w Bogatyni, ul. II Armii WP 1,  Nr rachunku  21 1020 2137 0000 9902 0118 2005.

W tytule przelewu należy wpisać: „ wadium na przetarg nieruchomości działka nr..”

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału    w przetargu.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości , pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy bądź nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu wyznaczonym do zawarcia umowy, o którym wcześniej została powiadomiona przez organizatora przetargu.

Bliższych  informacji  na  temat  przetargu  udziela  Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych  tel. 075 77 25 341.

Przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem prawnym  i technicznym nieruchomości i w przyszłości nie będzie występował przeciwko Gminie Bogatynia  z żadnymi roszczeniami z tego tytułu.

Niniejszy zapis zostanie zawarty w umowie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 Gmina Bogatynia może okazać granice nieruchomości na koszt nabywcy nieruchomości.

 Gmina Bogatynia sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Zgorzeleckiego.

 Na nabywcy spoczywają koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pocztowa, Bogatynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

12469