Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 277/37 o pow. 1538 m 2 położonej w miejscowości Łęczyce.
titleName

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 277/37 o pow. 1538 m 2 położonej w miejscowości Łęczyce.

 

RIR.6840.10.2013.SM

            WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

        ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 277/37 o pow. 1538 m 2 położonej w miejscowości Łęczyce.

Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KW GD1W/00017726/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Brak MPZP, dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy zgodnie, z którą działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nie uzbrojona.

Cena wywoławcza działki: 60 600 zł Wadium       : 6 000 zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Od wylicytowanej ceny naliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg na w/w działkę odbędzie się dnia  1 lipca 2019 roku – o godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy Łęczyce, przy ul. Długiej 49 i prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst w Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaca wadium

w określonym terminie i wysokości ze wskazaniem numeru działki na konto Urzędu Gminy Łęczyce w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Filia w Łęczycach nr konta: 73 8350 0004 3900 2437 2000 0070 lub w kasie Urzędu Gminy.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw. lub zostaną wpłacone w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadia

w wyznaczonym terminie przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży wraz z 23% podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej oraz wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Urząd Gminy Łęczyce – ul. Długa 49, tel. 67-89-214 w. 65

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łęczyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łęczyce

ID Ogłoszenia:

11526