Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 34/18 o pow. 1094 m 2 położonej w miejscowości Godętowo
titleName

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 34/18 o pow. 1094 m 2 położonej w miejscowości Godętowo

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 34/18 o pow. 1094 m 2 położonej w miejscowości Godętowo.

Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KW GD1W/00027259/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka objęta jest MPZP dla fragmentu obrębu geodezyjnego Godętowo, Gmina Łęczyce, którego ustalenia określają jej teren jako 04.MN 0 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Działka nie uzbrojona.

Cena wywoławcza działki: 56 550 zł

Wadium          : 5 000 zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Od wylicytowanej ceny naliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na w/w działkę odbędzie się dnia 1 lipca 2019 roku – o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Łęczyce, przy ul. Długiej 49 i prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst w Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaca wadium w określonym terminie i wysokości ze wskazaniem numeru działki na konto Urzędu Gminy Łęczyce w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Filia w Łęczycach nr konta: 73 8350 0004 3900 2437 2000 0070 lub w kasie Urzędu Gminy.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw. lub zostaną wpłacone w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadia w wyznaczonym terminie przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży wraz z 23% podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej oraz wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej prze uczestnika, który przetarg wygrał.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Urząd Gminy Łęczyce –  ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce tel. 58 6789 214  w. 65.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łęczyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łęczyce

ID Ogłoszenia:

11518