Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3244/169 położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego
titleName

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3244/169 położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

działki nr 3244/169

położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej
w Czerwionce, przy ul. Chrobrego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3244/169
o powierzchni 0,1045 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00163710/2 – dział III i IV wolny od wpisów.

Działka nr 3244/169 obejmuje obszar kształtem zbliżony do trapezu
o dł. ok. 50,5 m i szer. ok. 19,5-21,5 m. Obszar ten jest płaski. Dojazd odbywa się lokalną drogą o nawierzchni częściowo wyłożonej płytami betonowymi, a częściowo szutrowej. Działka ta jest obecnie niezagospodarowana, porośnięta zielenią. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia – w ul. Chrobrego przebiegają sieć wodociągowa, energetyczna oraz gazowa.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013 r. poz. 2233) – działka nr 3244/169 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D27.MN.

Cena wywoławcza: 85 000, 00netto (osiemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% i zostanie on stosownie doliczony do najwyższej wylicytowanej kwoty netto.

Wadium: 17 000,00 (siedemnaście tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu
do dnia 24.07.2020 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3244/169 położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego,

  2. Mapa poglądowa.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Czerwionka-Leszczyny

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

15893