Wyszukiwarka:
I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji 
titleName

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji 

 

GKM.7140.6.2018

Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji 

na najem lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4, o powierzchni 53,90 m2, zlokalizowanego w budynku położonym w Woli przy ul. Szkolnej 27, 43-225 Wola,
z prawem do korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną,
elektryczną, centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest na działce 1234/51 o pow. 0,1200 ha, zapisanej
w Księdze Wieczystej nr KA1P/00032419/0, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 23.01.2019 r. o godz. 10:00
w Sali Ślubów Urzędu Gminy Miedźna.   

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł netto/1 miesiąc.   

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy podczas licytacji, z tym, że postąpienie musi wynosić co najmniej 10 % ceny wywoławczej za 1 m2 powierzchni mieszkalnej.

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego.
Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 98/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27/4, 43-225 Wola stanowiącego gminne mienie komunalne.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.                                                                                                                                              

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, bez oddzielnych wezwań, w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu mieszkalnego,
tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych
z przedmiotem najmu.

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu uzyskanego w postępowaniu przetargowym.

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U.
z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.).

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy najmu w określonym terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia obowiązywania umowy najmu.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 21.01.2019 r.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz umieścić zapis „Przetarg Wola,
ul. Szkolna 27/4”.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2017, znak: OR.0050.180.2017 Wójta Gminy Miedźna z dnia 21.09.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne, zmienionego Zarządzeniem
Nr 189/2018, znak: OR.0050.189.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 15.11.2018 r. i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 43 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00).

Wójt Gminy

(-) mgr Jan Słoninka

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 31.12.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………………….

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Grudzień, 2018

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

10234