Wyszukiwarka:
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę usługowo-przemysłową położonych w Pasymiu przy stacji PKP
titleName

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę usługowo-przemysłową położonych w Pasymiu przy stacji PKP

Pasym, dnia 21.05.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek pod zabudowę usługowo-przemysłową położonych w Pasymiu przy stacji PKP, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym:

  • nr 434/3 o pow. 6 171 m2 – cena wywoławcza wynosi 95 000,00 zł

  • nr 434/5 o pow. 6 218 m2 – cena wywoławcza wynosi 96 000,00 zł

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww .nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00030158/7.

Działki położone są w odległości około 1,5 km od centrum miasta Pasym, graniczą bezpośrednio z kompleksem leśnym. Dojazd do działek drogą urządzoną około 100 mb od drogi głównej Pasym – Jedwabno. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty produkcyjne składów i magazynów, stacja PKP, zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty samosiewem sosnowym w wieki około 15 lat. Podstawowa infrastruktura komunalna w zasięgu oddziaływania z możliwością podłączenia (woda i energia elektryczna)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. poz. 2565, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem E26P – tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów. Na terenach, dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego lub lokali mieszkalnych na potrzeby socjalne związane z funkcjonowaniem zakładów.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.05.2020 r.

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się dnia 26.06.2020 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 1130 według kolejności w ogłoszeniu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 19.06.2020 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 19.06.2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

15259