Wyszukiwarka:
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej
titleName

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej

Pasym, dnia 21.05.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Jaśminowej i ul. Akacjowej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako działki:

  • nr 74/16 o pow. 1 190 m2 – cena wywoławcza wynosi 40 460,00 zł,

  • nr 74/17 o pow. 1 215 m2 – cena wywoławcza wynosi 41 310,00 zł,

  • nr 74/20 o pow. 931 m2 – cena wywoławcza wynosi 31 654,00 zł,

  • nr 74/21 i 75/42 o łącznej pow. 856 m2 – cena wywoławcza wynosi 29 104,00 zł,

  • nr 74/22 i 75/39 o łącznej pow. 826 m2 – cena wywoławcza wynosi 28 084,00 zł,

  • nr 74/25 i 75/43 o łącznej pow. 2148 m2 – cena wywoławcza wynosi 73 032,00 zł.

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww .nieruchomości prowadzi księgi wieczyste KW Nr OL1S/00030262/9, Nr OL1S/00059062/6, OL1S/00060441/7.

Działki położone są w odległości około 0,8 km od centrum miasta w osiedlu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. poz. 2565, przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nr 74/20 i 74/25 obciążone są służebnością przesyłu polegającą na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej NN 0,4 kV i szafek kablowych ZKP na rzecz ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU. W księdze wieczystej KW Nr OL1S/00060441/7 wpisania jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 75/11 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 75/10. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.05.2020 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 26.06.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 830.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 19.06.2020 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 19.06.2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Na mapie działki oznaczone krzyżykiem.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

15262