Wyszukiwarka:
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
titleName

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

O G Ł O S Z E N I E

 

  Wójt Gminy Gródek ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości będącej  w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej nr Kw BI1B/00061659/7, położonej w obrębie gruntów Kołodno, gmina Gródek, oznaczonej nr geod. 312 o pow. 0,1900 ha.

Działka położona w zwartej zabudowie wsi przy głównej ulicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada kształt czworoboku dogodny do zabudowy i zagospodarowania. Na jej obszar znajdują się pozostałości po dawnej zabudowie siedliskowej: budynek mieszkalny drewniany, parterowy niepodpiwniczony. Budynek w złym stanie technicznym, w praktyce nadaje się do rozbiórki. Na działce rosną stare drzewa owocowe i występuje zakrzaczenie. Dojazd ulicą asfaltową z chodnikami. Dostępne media; w ulicy wiejskiej: sieć elektryczna.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek – „tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi Kołodno”.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a   62 000,00 zł      wadium  6 500,00 zł

(zwolnienie z podatku VAT – działka rolna zabudowana)

Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy Gródek w pokoju nr 4 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 18 stycznia 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,

– zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,

-zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,

-przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

– oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

– oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

– aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie. Zwolnienie z podatku VAT.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy  w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Bliższe informacje: tel. 85 873 99 44. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kołodno, Gródek

GPS:

53.1639949, 23.461161800000013

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Gródek

ID Ogłoszenia:

10019