Wyszukiwarka:
II przetarg Kobylnica dz. 501/1 – 501/7
titleName

II przetarg Kobylnica dz. 501/1 – 501/7

Kobylnica, dn. 30.12.2020 r.

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych  w miejscowości Kobylnica, wchodzących w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 501/1 o powierzchni 0,1014 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 74.000,00 złotych, wadium 7.400,00 zł, godzina przetargu 9:00;

  • działka nr 501/3 o powierzchni 0,1088 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 81.000,00 złotych, wadium 8.100,00 zł, godzina przetargu 9:30;

  • działka nr 501/4 o powierzchni 0,1133 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, PsV cena wywoławcza netto 84.100,00 złotych, wadium 8.500,00 zł, godzina przetargu 10:00;

  • działka nr 501/5 o powierzchni 0,1167 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 86.600,00 złotych, wadium 8.700,00 zł, godzina przetargu 10:30;

  • działka nr 501/6 o powierzchni 0,1234 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 91.500,00 złotych, wadium 9.200,00 zł, godzina przetargu 11:00;

  • działka nr 501/7 o powierzchni 0,1310 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 93.700,00 złotych, wadium 9.400,00 zł, godzina przetargu 11:30;

Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035143/7. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów
i usług VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są objęte ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, według którego stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (SE.25MN). Działki były przedmiotem przetargu w dniu 29 grudnia 2020 r. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020
najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 roku w wysokościach podanych wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń. Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 roku w godzinach podanych wyżej, w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Informacje
o sposobie przeprowadzenia przetargu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 03 lutego 2021 r. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu . Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim
i posiadające ustrój wspólności majątkowej przekładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. + 48 59 858-62-00 wew. 258.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

18198