Wyszukiwarka:
II przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Zalesie na okres 9-ciu lat
titleName

II przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Zalesie na okres 9-ciu lat

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza II przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Zalesie
na okres 9-ciu lat

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze – gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych

 

Lp.

Obręb

Działka

Powierzchnia

Użytek

Cena wywoławcza

(roczny czynsz za dzierżawę gruntu)

Wadium

Minimalne postąpienie

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

1

Zalesie

459 (część)

0,50 ha

Ps III

200 zł

rocznie

20 zł

10 zł

cele rolnicze

(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)

2

Zalesie

459 (część)

2,45 ha

Ps III 1,58 ha

PsIV 0,87 ha

980 zł

rocznie

100 zł

10 zł

cele rolnicze

(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)

3

Zalesie

459 (część)

1,30 ha

Ps III 0,64 ha

PsIV 0,66 ha

520 zł

rocznie

60 zł

10 zł

cele rolnicze

(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)

4

Zalesie

459 (część)

1,35 ha

PsIV

540 zł

rocznie

60 zł

10 zł

cele rolnicze

(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości:

działka nr 459 – KW PR1L/00050724/2

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

Pierwszy przetarg wyznaczony był na 28 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 nie odbył ponieważ został odwołany w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 ( koronawirusa).

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
27 maja 2020 r. o godz. 12.00 (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów – według kolejności podanej w tabeli.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona w Zalesiu” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Oleszyce w PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.

6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .

7. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.

9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.

Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.

 

Zalesie_459

Oleszyce, dnia 12.05.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

15044