Wyszukiwarka:
II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce
titleName

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w Futorach
gmina Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku VAT

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

FUTORY

365/22

0,1105 ha

29 400,69 zł

2940

300

2

FUTORY

365/25

0,1189 ha

36 366,18 zł

3640

370

3

FUTORY

365/36

0,1110 ha

32 951,70 zł

3295

330

4

FUTORY

365/39

0,1146 ha

34 719,21 zł

3480

350

5

FUTORY

365/40

0,1146 ha

34 719,21 zł

3480

350

6

FUTORY

365/41

0,1146 ha

34 339,14 zł

3440

350

7

FUTORY

365/42

0,1146 ha

34 014,42 zł

3410

340

Numer Księgi Wieczystej

PR1L/00039350/6

Opis nieruchomości:

Działka nr 365/22

Działka posiada regularny kształt, teren jest płaski i równiny ze średnim obniżeniem i spadkiem w kierunku południowym – wschodnim. Cześć działki jest na lekkim wzniesieniu głównie
z kierunku północno-zachodniego, w części wschodniej teren jest zdeformowany płaski. Lokalizacja przy drodze powiatowej – dojazd do działki dogodny. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.

Działka nr 365/36

Działka posiada regularny kształt, teren jest płaski i równiny ze średnim obniżeniem i spadkiem w kierunku południowym. Część działki jest na lekkim wzniesieniu z północnej części działki. Lokalizacja przy drodze powiatowej – dojazd do działki dogodny. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.

Działki nr 365/25, 365/39, 365/40, 365/41, 365/42

Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Lokalizacja przy drodze powiatowej – dojazd do działki dogodny Teren uzbrojony woda, kanalizacja.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Pierwszy przetarg wyznaczony był na 29 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 nie odbył ponieważ został odwołany w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
( koronawirusa).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu
16 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 (wtorek) według kolejności w wykazie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1 – sala ślubów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona w ………”
na konto bankowe Gminy Oleszyce w PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 9 czerwca 2020 r. (wtorek) za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w terminie do 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

– dowód tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu

ich bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę
przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, opublikowane na stronie internetowej www.oleszyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/ oraz http://infopublikator.pl/ogloszenie/.

Futory_365_22_365_42

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Oleszyce, dnia 12.05.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

15050