Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony
titleName

II przetarg ustny nieograniczony

17028.06.2019

 PREZYDENT  OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się 12 kwietnia 2019 r.)

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położonych w obrębie nr 140 m. Olsztyna przy  ul. Jastrzębiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 37/6 o pow. 994 m2 (KW Nr OL1O/00060949/5) – cena wywoławcza 200 000 zł

 

-138, 37/11, 37/12 o pow. 1100 m2 (KW Nr OL1O/00174670/0) – cena wywoławcza 150 000 zł            

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 29 lipca 2019 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 29 lipca 2019 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są na terenie, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XLVI/615/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.). Działka 37/6 oznaczona jest symbolem MN35 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, natomiast działki 138, 37/11, 37/12 oznaczone są symbolem 1-MN20 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

Z opinii geotechnicznej wynika, że w środkowej części działki nr 138 na głębokości od 1,6 do 4,7 m występują grunty słabonośne takie jak nasypy niebudowlane, gleba – humus, bagienne torfy i gytie, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża dla projektowanych obiektów. Pozostałe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne. Wszystkie prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym.

Gospodarka istniejącą zielenią podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). W przypadku realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację ,,Inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem gospodarki drzewostanem’’, w której zostaną wskazane drzewa/krzewy do zachowania i usunięcia. Na usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną prawną Nabywca zobowiązany będzie uzyskać decyzję zezwalającą Prezydenta Olsztyna.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej  ul. Jastrzębiej.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie,                     że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna,                        niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia    16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

      W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.                         Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

      W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

      Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                       w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

      Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

      Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

      Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357.

Informacje o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w internecie pod adresem www.olsztyn.eu, www.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

11794