Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5
titleName

II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5

Znak:AGK.6840.14.2019

B U R M I S T R Z     C H E Ł M K A    O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5 na II piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,88 m2 za cenę wywoławczą 136.000,00 złotych słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość lokalowa zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 24 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do II przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/145 obręb Chełmek o powierzchni 0.0603 ha.
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00034386/0.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3888/126905 oraz ułamkowej części gruntu.
W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przedmiotowy lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewany poprzez piec węglowy, kaflowy zabudowany w pokoju. Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni znajduje się piec węglowy stalowy kuchenny. Ciepła woda dla potrzeb łazienki i kuchni przygotowywana była w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody tzw. „bojlerze elektrycznym” zabudowany w pomieszczeniu kuchni. Na klatce schodowej nad drzwiami wejściowymi do lokalu znajduje się pion centralnego ogrzewania z licznikiem ciepła, który przewidziany jest do zasilania przedmiotowego lokalu. Przyłącze centralnego ogrzewania zasilane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nabywca lokalu po wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, będzie miał możliwość ogrzewać lokal z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Lokal usytuowany na II piętrze.
Stolarka okienna – okna drewniane, podwójne, skręcane – nieszczelne i wypaczone. Całość stolarki okiennej wymaga remontu, konserwacji, dopasowania i renowacji oraz uzupełnienia przeszkleń lub wymiany.
Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne typowe płytowe pełne – bez wymiany. Skrzydła drzwiowe typowe płytowe pełne i przeszklone – bez wymiany. Skrzydła drzwiowe typowe płytowe pełne i przeszklone – bez wymiany. Całość stolarki drzwiowej, głównie ze względu na wiek o znacznym stopniu zużycia.
Podłogi – w przedpokoju, kuchni, łazience na posadzce fragmenty wykładzin typu PCV, w pokojach deski drewniane, pomalowane farbami olejnymi. Posadzki wymagają remontu i wyrównania podłoża. Okładziny typu PCV do wymiany.
Ściany – tynki cementowe-wapienne, w całym lokalu na ścianach głównie tapety i malowanie kredowe. Tynki z ubytkami i pęknięciami o słabej strukturze. Wymagają napraw, uzupełnień i wyrównania powierzchni.
Wyposażenie lokalu w instalacje ocenia się jako dobre, funkcjonalność lokalu jako korzystną.

Budynek, w którym jest zlokalizowany przedmiotowy lokal jest budynkiem trzykondygnacyjnym o niemieszkalnym użytkowym poddaszem. Jest obiektem całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w 1954r. Budynek posiada trzy segmenty segmenty z oddzielnymi wejściami i klatkami schodowymi. Znajduje się w nim łącznie 24 lokale mieszkalne. Zarządcą przedmiotowego budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8.
Konstrukcja budynku: fundamenty żelbetowe. Ściany murowane z cegły. Schody Żelbetowe, wyłożone lastriko. Poręcze i balustrady stalowe. Dach krokwiowy, wielospadowy kryty blachodachówką. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony w instalacje: energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną, gazową, piony centralnego ogrzewania na klatkach schodowych.

Do dnia 19 listopada 2019 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) mogły składać wnioski o jej nabycie.

Uczestnicy przetargu winni:
a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium – ul. Generała Andersa 5/7”.
b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.
d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.
e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z póżn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:
zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości lokalowej,
zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO.

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie 13.600,00 złotych, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem ”wadium – Generała Andersa 5/7”.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości lokalowej, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 11.00.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości lokalowej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 18 maja 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

15205