Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mienia komunalnego, posiadającego powierzchnię 47,20 m2, oznaczonego numerem 1 położonego w budynku nr 1A w Kuleszewie
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mienia komunalnego, posiadającego powierzchnię 47,20 m2, oznaczonego numerem 1 położonego w budynku nr 1A w Kuleszewie

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mienia komunalnego, posiadającego powierzchnię 47,20 m2, oznaczonego numerem 1 położonego w budynku nr 1A w Kuleszewie wraz z udziałem wynoszącym 48/100 w budynku gospodarczym i gruntu działki nr 5/18 o pow. 0,1208 ha w obr. Kuleszewo, na której znajduje się budynek obejmujący przedmiotowy lokal.

Cena wywoławcza 58.000,00 zł

Dla wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00058080/4. Sprzedawany lokal nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z WC. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny obejmujący przedmiotowy lokal nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość była przedmiotem przetargu w dniu 28 września 2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 26.10.2021 roku w wysokości 5.800,00 zł tytułem lokal Kuleszewo 1A/1, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z warunkami przetargu oraz stanem prawnym przedmiotu przetargu oraz brakiem roszczeń z tego tytułu. Przetarg odbędzie się w dniu 02.11.2021 r. o godzinie 10:00, w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przedkładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 059 842-90-70 wew. 240.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

21535