Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-1 jako działki:

nr 38/10 o pow. 0,1339 ha (wraz z udziałem 1339/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/12 o pow. 0,0844 ha (wraz z udziałem 844/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/14 o pow. 0,0875 ha (wraz z udziałem 875/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/15 o pow. 0,0865 ha (wraz z udziałem 865/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/17 o pow. 0,1134 ha (wraz z udziałem 1134/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/20 o pow. 0,0809 ha (wraz z udziałem 809/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/23 o pow. 0,0978 ha (wraz z udziałem 978/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/25 o pow. 0,0990 ha (wraz z udziałem 990/30937 części działki nr ewid. 38/37),

objętej księgą wieczystą nr LD1P/00021754/0, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się dnia
10 września 2020 roku.

Uwaga: Każda działka tj.: nr 38/10, nr 38/12, nr 38/14, nr 38/15, nr 38/17, nr 38/20, nr 38/23,
nr 38/25 (wraz z udziałem w działce nr ewid. 38/37) będzie licytowana oddzielnie.

Cena wywoławcza działki:

nr 38/10 (wraz z udziałem 1339/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 112 900,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/12 (wraz z udziałem 844/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 72 100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/14 (wraz z udziałem 875/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 74 700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/15 (wraz z udziałem 865/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 73 900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/17 (wraz z udziałem 1134/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 96 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/20 (wraz z udziałem 809/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 69 100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/23 (wraz z udziałem 978/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 83 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/25 (wraz z udziałem 990/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 84 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wysokość wadium dla działki:

nr 38/10 wynosi – 6 000,00 zł (słowie: sześć tysięcy złotych).

nr 38/12, nr 38/14, nr 38/15 wynosi – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

nr 38/17 wynosi – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

nr 38/20 wynosi – 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

nr 38/23, nr 38/25 wynosi – 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna:

 • dla działki nr 38/10 o godz. 830

 • dla działki nr 38/12 o godz. 900

 • dla działki nr 38/14 o godz. 930

 • dla działki nr 38/15 o godz. 1000

 • dla działki nr 38/17 o godz. 1030

 • dla działki nr 38/20 o godz. 1230

 • dla działki nr 38/23 o godz. 1300

 • dla działki nr 38/25 o godz. 1330

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/398/06 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., poz. 1895), działki nr: 38/10, 38/12, 38/14, 38/15, 38/17, 38/20, 38/23, 38/25 oraz 38/37 położone są w jednostce przestrzennej: 1.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszącej usługowej. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; – przeznaczenie towarzyszące: zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe) realizowana jako wolno stojąca lub w budynkach mieszkalnych.

Przedmiotowe działki gruntu nr: 38/10, 38/20 mają kształt prostokątów, działki nr: 38/17, 38/23 oraz 38/25 mają kształt zbliżony do trapezów prostokątnych, natomiast działki nr: 38/12, 38/14, 38/15 posiadają kształt zbliżony do kwadratu. Działka nr 38/37 przeznaczona jest pod komunikację wewnętrzną (łączy w/w działki z drogą gminną – ulicą Ignacew).

Dojazd do w/w. działek zapewniony jest od ulicy Lutomierskiej, ulicą Ignacew o nawierzchni asfaltowej. Ponadto w ulicy Ignacew znajdują się media: woda, energia elektryczna, gaz, napowietrzna linia telekomunikacyjna. W/w działki są niezabudowane, nieogrodzone, niewyznaczone w terenie.

W działkach nr: 38/12, 38/14, 38/15, 38/17, 38/23, 38/25 istnieją wewnętrzne instalacje
wodno – kanalizacyjne, które w chwili obecnej są nieczynne i nie zostały fizycznie zlikwidowane. Ponadto na działkach nr: 38/23, 38/25 znajduje się czynna napowietrzna linia średniego napięcia
15 kV w odniesieniu, do której obowiązuje wzdłuż jej przebiegu strefa ochronna o łącznej szerokości 12 m (po 6 m od skrajnego przewodu). Zgodnie z mapą ewidencyjną przez działki nr:  38/10, 38/12, 38/14, 38/15, 38/17, 38/20, 38/23 przebiegają instalacje elektroenergetyczne, niestanowiące majątku PGE Dystrybucja S. A. (prawdopodobnie nieczynne).

W działce nr ewid. 38/37 znajduje się wodociąg oraz czynna napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV, ponadto zgodnie z mapą ewidencyjną, od strony ulicy Ignacew, znajduje się na niej przewód elektroenergetyczny kablowy niestanowiący majątku PGE Dystrybucja S. A.

Teren działek znajduje się w kompleksie wydzielonych, podobnych działek budowlanych. Sąsiedztwo (otoczenie) działek stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny niezabudowane i tereny leśne, w bliskim sąsiedztwie hotel.

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr LD1P/00021754/0 w/w działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Ponadto nie toczy się z tej nieruchomości postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo zbycia działek.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które powinno być wniesione w pieniądzu PLN na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

05 8780 0007 0000 0316 1000 0005

do dnia 22 stycznia 2021 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędy Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

W tytule przelewu wadium należy podać adres nieruchomości i numer działki, której dotyczy przetarg oraz imię i nazwisko uczestnika/ów przetargu.

 1. Stawienie się osobiście lub ustanowienie pełnomocnika.

 2. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

 • dowodu wpłaty wadium,

 • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości aktualnym na dzień przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu (wg załącznika nr 1),

 • w przypadku, gdy osobę (fizyczną lub prawną), która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– stawiennictwo obojga małżonków albo,

– przedłożenie pisemnej zgody w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

– odpis orzeczenia sądowego ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

– pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

 • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

 • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym w języku polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Postąpienie minimum 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) tj. dla działki: nr 38/10 min. 1 130,00 zł, nr 38/12 min. 730,00 zł, nr 38/14 min. 750,00 zł, nr 38/15 min. 740,00 zł, nr 38/17 min. 970,00 zł, nr 38/20 min. 700,00 zł, nr 38/23 min. 840,00 zł, nr 38/25 min. 850,00 zł.

Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia na konto wskazane w protokole z przeprowadzonego przetargu.

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU:

Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.

DODATKOWE INFORMACJE:

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 19 i 20 lub pod numerem telefonu: 42 211 11 73 wew. 131 lub 133.

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

38_10 12 14 15 17 20 23 25

SKMBT_C36020111305261

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 13-11-2020

Okres wywieszenia upływa: 28-01-2021

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Konstantynów Łódzki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ID Ogłoszenia:

17740