Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo

GMKR.7125.5.2019 Nidzica, 07 października 2021 r.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo, gm. Nidzica, KW OL1N/00020869/7, stanowiącej:

lokal nr 3 (po byłej świetlicy) z przeznaczeniem do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 88,06 m2, składający się z 2-pomieszczeń, korytarza oraz łazienki, wraz z pomieszczeniem przynależnym: wiatą na opał o powierzchni użytkowej 12,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00020869/7 wraz z udziałem wynoszącym 292/1000 części (zgodnie z inwentaryzacją uproszczoną budynku mieszkalnego z dnia 30.10.2019r.) w nieruchomości wspólnej budynku i działce nr 16/4 o pow. 1513 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00020038/3, opis użytku – B tereny mieszkaniowe. Lokal usytuowany
w budynku nr 21 w miejscowości i obrębie Zagrzewo na pierwszej kondygnacji (parter). Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, obejmujący 3 samodzielne lokale, wyposażony w instalację elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną.

Do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę Nidzica.

Działka gruntu oznaczona nr 16/4 obciążona służebnością przesyłu polegającą na prawie przejścia, przejazdu, przechodu i budowy urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, udostępnianiu działki w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany ww. urządzeń.

Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica teren oznaczony jako strefa 3 – pierścienia osadniczego okołomiejskiego, tereny zurbanizowane i predysponowane do urbanizacji, tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr 57/2019 z dnia 19.07.2019 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego tj. lokalu usługowego na lokal mieszkalny. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu odbywać się będzie własnym staraniem i na koszt nabywcy oraz wiązać się będzie z koniecznością uzyskania przez niego wymaganych prawem zezwoleń.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 04.08.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49 900,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 04 listopada 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 04 listopada 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:

1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec, wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44.

Lokal będzie można obejrzeć po uprzednim zgłoszeniu do ww. Wydziału do dnia 04 listopada 2021r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21615