Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 10, położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 24.
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 10, położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 24.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

lokalu mieszkalnego numer 10, położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 24.

Informacje o nieruchomości

Samodzielny lokal mieszkalny nr 10, położony na II piętrze budynku w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 24.

Mieszkanie składające się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, schowka, łazienki z WC o pow. 90,10 m2 p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe.

Stolarka okienna drewniana, do wymiany, stolarka drzwiowa drewniana i płytowa, do wymiany podłogi − deski i płyty podłogowe. Wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, malowanie emulsyjne, malatura zniszczona. Do lokalu mieszkalnego przynależy strych o powierzchni użytkowej 10,5 m2 oraz piwnica o powierzchni użytkowej 2,7 m2.

Instalacje w lokalu wymagają przeglądu technicznego, ewentualnie do wymiany.

Lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki

energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 364/4 o pow. 431 m2, obręb Mieroszów 1.

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00023559/9

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 790/10000.

Budynek składa się z szesnastu lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.05.2020 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego.

istniejącej zabudowy. Teren w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej.

Informacje o przetargu

  • Cena wywoławcza 59.900 zł

  • Wadium w wysokości 6.000 zł

Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 01.07.2020 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów

nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 26.06.2020 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek

organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium;

dowodu tożsamości;

właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia

do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia

przetargu wynikiem negatywnym.

Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 050.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieroszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Mieroszowie

ID Ogłoszenia:

15124