Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka

Nidzica, 13 maja 2020 r.

GMKR.6840.23.2014

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 13 maja 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00007734/5, oznaczonych jako działki numer:

 • 445/1 o powierzchni 0,1287 ha;
 • 445/2 o powierzchni 0,1097 ha.

 

 

 

                             Nidzica, 12 maja 2020 r.

GMKR.6840.23.2014

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka,
gm. Nidzica, KW OL1N/00007734/5, oznaczonych jako:

 1. działka nr 445/1 o pow. 0,1287 ha, opis użytku: Bp;
 2. działka nr 445/2 o pow. 0,1097 ha, opis użytku: Bp.

Nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Jabłonka, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy, na północ od strefy zabudowy wsi, przy drodze asfaltowej prowadzącej przez miejscowość. Otoczenie stanowią tereny niezabudowane oraz nieco dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 500 m). Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej oraz do działki nr 445/2 na odcinku 40 m. drogą gruntową. Kształt działek regularny. Teren na lekkim wzniesieniu. Nieruchomości położone  w zasięgu sieci elektroenergetycznej. Działki częściowo porośnięte samosiewem sosny.

Zaopatrzenie w:

 • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;
 • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
 • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica działki położone na obszarze oznaczonym symbolem: II/ML.15, dla którego zapis brzmi „tereny zabudowy letniskowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych” oraz częściowo 15/2.1, na którym obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów oraz zakaz zabudowy (dotyczy części działek przy jej północnej granicy). Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy
i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 1. działka nr 445/1 – 67 404,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery złote 00/100),
  w tym podatek VAT 23% w kwocie 12 604,00 zł (dwanaście tysięcy sześćset cztery złote 00/100);
 2. działka nr 445/2 – 57 564,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 10 764,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 07 kwietnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2020 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 18 czerwca 2020 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) osobno dla każdej z działek.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 18 czerwca 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym  i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl  w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 18 czerwca 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jabłonka, Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

15065