Wyszukiwarka:
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego
titleName

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

OGŁASZA

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 33 przeznaczonego do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

 

Opis ogólny gruntu

Działka numer 325/18 o pow. 0,2078 ha położona jest w Sulechowie przy ulicy Aleja Niepodległości 33. Teren działki jest uzbrojony w podziemne przewody sieci urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej w pełnym zakresie bez CO zdalaczynnego. Budynek jest ogrzewany z kotłowni szpitalnej. 

 

Opis ogólny budynków

Zasadniczy budynek jest budynkiem mieszkalno-użytkowym, w zabudowie zwartej, dwu bryłowy składający się z części zasadniczej budynku o trzech kondygnacjach i w całości podpiwniczonej oraz z przylegającego budynku pomocniczego, jednokondygnacyjnego, w całości podpiwniczonego, z zewnętrznymi wejściami bezpośrednimi do części lokali. W budynku prowadzono na bieżąco gospodarkę remontową, lecz mimo tego w całym budynku należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzić remont kapitalny instalacji wodociągowej i elektroenergetycznej, a przede wszystkim wymienić piony  kanalizacyjne. Budynki są zasilane z jednego węzła c.o., wodnego i elektroenergetycznego. Węzły znajdują się we władaniu SP ZOZ w Sulechowie, są przewidziane do likwidacji, dlatego zajdzie potrzeba wykonania samodzielnych obwodów i założenia mierników dla poszczególnych lokali na koszt nabywców tych lokali. Należy uwzględnić konieczność założenia ogrzewania dla każdego z lokali. Stan techniczny budynku określono jako średni.

W celu zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej na działce nr 325/18 została ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez tę działkę do działki nr 325/17 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 325/17. 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

 

Numer działki

 

Pow.

działki

 

 

Opis  nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Wadium

10% ceny
wywoławczej

 

 

1.

 

 Sulechów

Al. Niepodległości 33

 

 

325/18

 

Księga wieczysta

ZG2S/00031909/4

 

0,2078 ha

Lokal użytkowy numer 10 o powierzchni użytkowej 159,30 mi przynależnych: pomieszczenia gospodarczego i piwnicy o łącznej powierzchni 30,20 m2,   położony na I piętrze (II kondygnacji) budynku mieszkalno-użytkowego. Lokal składa się z 13 pomieszczeń o funkcji biurowo-usługowej. Stan techniczny obecnie średni,
wymaga remontu.

Do lokalu przynależy udział w gruncie
i w częściach wspólnych budynku wynoszący 135/1 000.

Cena wywoławcza lokalu
wraz z przynależnościami :

144 000,00 zł

(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)

 

 

 

w tym wartość udziału

 w gruncie :

wynosi: 20 500,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT. 

 

14 400,00 zł

 

–  Przetarg odbędzie się w dniu 22 października  2019 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze  przy ul. Podgórnej 5,pokój nr 226.

– Zakończony wynikiem negatywnym pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 21 sierpnia 2019 r.

– Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

– Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.).

– Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

– Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowy lokal posiada dostęp do drogi publicznej.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowego lokalu następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu przedmiotowego

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 17 października 2019 r.  (nie później niż 3 dni przed przetargiem) w kasie lub na konto Powiatu Zielonogórskiego Nr: 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003, (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium, numeru lokalu oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis
z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w  formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.),

  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w  ustalonym miejscu

  i terminie,  organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Organizator przetargu w dniu  2 października 2019 r. w godzinach 1400-1500 umożliwi obejrzenie przedmiotowego lokalu, po uprzednim   kontakcie  telefonicznym pod nr  68 45 35 211.

–  Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 pokój  nr 105 lub telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 35 211 lub 68 45 27 586.

– Ogłoszenie o przetargu jest również opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl.

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

 

 

 

Zielona Góra, dnia 19 września 2019 r.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

al.Niepodległości, Sulechów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

12707