Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62  w granicach działki nr 352 o powierzchni 0,1711 ha , Kw. JG1J/00055718/4

 Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic 1 Maja i Słonecznej. Działka ma kształt nieforemny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, gaz. W granicach działki zlokalizowane są następujące obiekty:

  • główny budynek przychodni rejonowej składający się z trzech części o zróżnicowanej wysokości:
  • budynek narożny cztero- kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym strychem
  • budynek oficynowy, dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem mansardowym,
  • dobudówka jednokondygnacyjna ze stropodachem płaskim;

Dane techniczne budynku:

  • powierzchnia zabudowy – 844 m2
  • powierzchnia użytkowa całkowita – 4210 m2
  • kubatura – 10230 m3
  • budynek garażowy obejmujący 5 małych boksów murowanych i 3 duże boksy murowane;
  • wiata o konstrukcji stalowej;
  • budynek garażowy obejmujący 1 duży boks murowany.

o łącznej powierzchni użytkowej garaży – 176,79 m2;

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1039 m2.

Niezabudowana część działki od strony ul. Słonecznej ma nawierzchnię asfaltową użytkowaną jako parking i dojazd do garaży. 

Budynek ujęty jest w spisie konserwatorskim.

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Kowary Nr L/279/06 z dnia 26.10.2006 r.  dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U/MNW – jako przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe, przeznaczenie uzupełniające  zabudowa mieszkaniowa jedno- lub wielorodzinna, infrastruktura techniczna.

Cena wywoławcza – 500.000,00 zł. brutto Wadium – 25.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 1000.

Budynek posadowiony na nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, określającego wielkość energii o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 17 września 2007 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 07 lipca 2020 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przeprowadzony w dniu 27 stycznia 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty podając przyczynę odwołania przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.starostwo.jgora.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kowary

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

ID Ogłoszenia:

15055