Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, przy ul. Traugutta 10A
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, przy ul. Traugutta 10A

Nidzica, 20 maja 2020 r.

GMKR.6840.9.2019

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 20 maja 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (dawny spichlerz podcieniowy), położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 271 o powierzchni 0,0624 ha, KW OL1N/00017840/4.

 

 

GMKR.6840.9.2019                                                                                                                                             Nidzica, 19 maja 2020 r.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, przy ul. Traugutta 10A,
KW OL1N/00017840/4, oznaczonej jako:

 

działka nr 271 o pow. 0,0624 ha, opis użytku Bi. Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, położona w strefie centralnej miasta Nidzica, na zapleczu ul. Traugutta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki zbliżony do trapezu, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną. Znajdujący się na działce budynek handlowo-usługowy to dawny spichlerz podcieniowy. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1910 r. Strop drewniany. Schody na poddasze drewniane. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, jedne z wrót stalowe. Posadzki zróżnicowane: deski, płytki PCV. Budynek wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Brak centralnego ogrzewania, ciepła woda z elektrycznych ogrzewaczy przepływowych. W skład budynku wchodzi: na parterze – 5 pomieszczeń, WC oraz korytarz; na poddaszu – wydzielone zostało pomieszczenie na prysznic, 2 pomieszczenia oraz strych. Powierzchnia użytkowa budynku ustalona na podstawie obmiaru wykonanego podczas oględzin nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 191,30 m2. Budynek o dużym stopniu zużycia technicznego. Obiekt wymaga gruntownego remontu dachu i odnowienia elewacji, wymiany stolarki okiennej, podłóg oraz wykonania tynków wewnętrznych. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działka położna jest na terenie oznaczonym symbolem C-181UM, przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową, z dopuszczeniem wyłącznie lokalizacji usług podstawowych.

Znajdujący się na działce dawny spichlerz podcieniowy został wpisany do rejestru zabytków decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZAR(jd)-4100/5-23/06 z dnia 1 marca 2006 r. pod nr rej. A-4387. Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obowiązują ustalenia zawarte w § 7 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica tj. wymóg ochrony konserwatorskiej, na podstawie przepisów odrębnych oraz uwzględnienie w programie działań przy obiekcie wyników stosownych badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych substancji zabytkowej.  Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 177 800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Na podstawie uchwały Nr XIII/195/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków udzielona zostanie bonifikata w wysokości 30% od ceny sprzedaży nieruchomości.

Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352 z 24.122013 r.).

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia czy są przedsiębiorcami w rozumieniu ww. przepisów oraz czy uzyskiwali w danym roku i w dwóch poprzednich latach pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu, jeżeli tak to w jakiej kwocie (całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

W przypadku gdy nabywcą wyłonionym w przetargu zostanie przedsiębiorca zobowiązany on będzie do przedłożenia stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy de minimis.

Wadium w wysokości: 27 000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 24 marca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 25 czerwca 2020 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  1. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 25 czerwca 2020 r.

Przedmiot przetargu będzie można oglądać po uprzednim zgłoszeniu do ww. Wydziału do dnia 24 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Traugutta, Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

15215