Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony-Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
titleName

II przetarg ustny nieograniczony-Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

OGŁOSZENIE

Starosty Kościerskiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

o II  przetargu ustnym nieograniczonym

 

Na podstawie art.11 ust.1, art. 23 ust.1.pkt 7a, art. 28 ust.2, art. 37 ust. 4, art. 38, art. 39, art. 40 ust.1 pkt.1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości na podstawie art. 42 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Starosta Kościerski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości na okres trzech lat:

 

L.p. Nr kw Nr działki Pow. w ha Położenie Cena wywoławcza Wadium w zł (10% ceny wywoławczej)
1. GD1E/00020261/4 279 30,58 obręb Wdzydze, gmina Kościerzyna

 

 

12.500,00 zł 1.250,00 zł
  Opis nieruchomości: Zgodnie z ewidencją gruntów Jezioro Kotel stanowi klasoużytek Ws – 30, 58 ha , grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości, jest wolny od wpisów i obciążeń.

Ostrzeżenie: Aktualnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia,
czy m.in. w/w nieruchomość przeszła na cele reformy rolnej na podstawie dekretu
z dn. 6.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3 poz.13 ze zm.). Wobec przedmiotowej nieruchomości toczy się również cywilne postępowanie sądowe, wobec powyższego za wynikłe stąd ewentualne szkody Starosta Kościerski nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej; nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
na okres 3 lat w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego. W umowie dzierżawy Jeziora Kotel przewiduje się zapis dotyczący uwzględnienia potrzeby mieszkańców poprzez korzystanie z jeziora.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Wdzydze na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 marca 2007 r. Nr V/44/07, działka nr 279 położona jest na obszarze przeznaczonym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych (strefa oznaczona symbolem 111.WS). W stosunku do nieruchomości nie została podjęta uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale
5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. w gminie Stara Kiszewa.

II przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 19 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30 w pokoju nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C,  83-400 Kościerzyna.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Kościerzynie:

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Ul. Świętojańska 1

83-400 Kościerzyna

rachunek bankowy nr 35 8328 0007 2001 0011 8486 0031  

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

  1. odwołania przetargu,
  2. zamknięcia przetargu,
  3. unieważnienia przetargu,
  4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu
i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi wydzierżawiający.

Uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Ponadto uczestnicy przetargu winni:

a) legitymować się aktualnym dowodem osobistym, posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,

b) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

c) złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

d) w przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości
ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,

e) w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem,

f) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

– osoby fizyczne – aktualne zaświadczenie o wpisie w CEIDG,

– osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości,

– inne wymagane prawem dokumenty do dokonania czynności.

g) w przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej, osoby te winny posiadać i przedłożyć komisji przetargowej zgodę wspólników na dzierżawę nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu
do dzierżawy nieruchomości bez zgody wspólników,

h) cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni zastosować się do przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Starosta Kościerski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie
w siedzibie w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C i w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ulicy 3 Maja 6 oraz przez opublikowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

http://koscierzyna.bip-24.pl/index.php?id=6&tryb=&p0=&p1=&p2=

http://www.powiatkoscierski.pl/

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C i w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 6 oraz przez opublikowanie
na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie:

http://koscierzyna.bip-24.pl/index.php?id=6&tryb=&p0=&p1=&p2=

http://www.powiatkoscierski.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 6, pokój numer 204 oraz pod numerem telefonu 058 680 08 80.

 

 

STAROSTA KOŚCIERSKI

ALICJA ŻURAWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

ID Ogłoszenia:

11808