Wyszukiwarka:
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN
titleName

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

BURMISTRZ KNYSZYNA OGŁASZA

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

Znak: Gk.6840.3.2020

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 art. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)

 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W przedmiotowym postępowaniu uczestnikami mogą być wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości przyległej do przedmiotu sprzedaży (które posiadają dostęp do drogi publicznej) z uwagi na to, że sprzedaż dotyczy nieruchomości, która nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości
  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr geodezyjny 985/54 o powierzchni 834 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako Ł- łąki trwałe. Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna 2008804_4 Knyszyn – Miasto.

Księga wieczysta Nr BI1B/00070999/8 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)

  1. Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 985/54 położona jest na zapleczu zabudowy siedliskowej przy ul. Białostockiej o nawierzchni asfaltowej i możliwością pełnego zakresu uzbrojenia komunalnego istniejącego w mieście.

Ważne! Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właściciela jednej z sąsiednich nieruchomości (dz. nr 2146 lub dz. nr 985/29).

Działka ma regularną konfigurację w kształcie prostokąta, jest wolna (niezabudowana), na jej obszarze występują niewielkie hałdy zgromadzonej nawierzchni warstwy ziemi porośniętej trawą oraz kilkoma odrostami samosiewów zadrzewień, które nie przedstawiają wartości użytkowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości:

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 21 345,80 zł (słownie zł: dwadzieścia jeden tysięcy trzysya czterdzieści pięć 80/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

  2. Obciążenie nieruchomości: brak
  3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy
  4. Termin i miejsce przetargu: 12 październik 2020 r. godz. 10:30 Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39 – sala konferencyjna nr 8

  5. Wadium: 2 000 zł (słownie zł: dwa tysiące)

Forma: w pieniądzu. Termin i miejsce jego wniesienia: do dnia 08 października 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 PBS Knyszyn tytułem „Wadium. Dotyczy działki nr 985/54”. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:

Wpisanie na listę uczestników przetargu jest możliwe jedynie w przypadku wniesienia wadium w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu oraz pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), do którego należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz kserokopie tytułu własności gruntu przyległego do dnia 08 października 2020 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie w dniu 09 października 2020 r.

 1. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: przepadek wadium na rzecz Gminy Knyszyn

Dodatkowe informacje:

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 23 czerwca 2020 r. na okres od 23 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. Do 05 sierpnia 2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

 2. Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego: 07 września 2020 r.

 3. Organizator przetargu zastrzega możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczyny do publicznej wiadomości.

 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonego za zgodność z oryginałem upoważniającego do reprezentacji.

 5. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 6. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia nieruchomości w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej.

 7. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.).

 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej – nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Nabywca pokryje koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i dokumentacji techniczno-prawnej.

 10. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 11. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, strona internetowa www.knyszyn.pl (zakładka przetargi), Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl (zakładka zamówienia i przetargi), strona internetowa www.infopublikator.pl.

 12. Informacji udziela Referat Infrastruktury i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39 – pok. nr 10, tel.: 85 727 99 83, e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl /sekretariat tel.: 85 727 99 71/. Godziny pracy urzędu: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Knyszyn, 09 września 2020 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o przetargu

Knyszyn, dnia …………………………………

……………………………………………

imię/imiona i nazwisko

……………………………………………

ulica, nr domu

……………………………………………

miejscowość, kod pocztowy

……………………………………………

tel. kontaktowy

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………..…. zgłaszam swoje uczestnictwo w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn.

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/zapoznałam się:
 • z warunkami przetargu sprzedaży nieruchomości nr 985/54, Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna 2008804_4 Knyszyn – Miasto

 • ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Knyszyn

 1. Podczas czynności przetargowych reprezentuje: …………………………………….…….…., ……………… .

imię i nazwisko nr działki przyległej

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży działki będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 2. 1Pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim w którym obowiązuje wspólność majątkowa/rozdzielność majątkowa*. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową jestem świadomy/świadoma, iż wygrywając przetarg zobowiązany/zobowiązana jestem do zawarcia umowy notarialnej wspólnie z małżonką/małżonkiem lub za jej/jego zgodą wyrażoną w formie aktu notarialnego oraz iż w razie braku zgody współmałżonki/współmałżonka na zawarcie umowy, wpłacone przeze mnie wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

W załączeniu przedkładam:

 1. Dowód wpłaty wadium

 2. Kserokopia tytułu własności gruntu przyległego

 3. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu. – jeżeli dotyczy

 4. Pisemna zgoda współmałżonka wraz z notarialnie poświadczonym podpisem. – jeżeli dotyczy.

…………………………………………….

podpis zgłaszającego

1 W przypadku pełnomocnika należy podać dane mocodawcy.

* niepotrzebne skreślić

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Knyszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Knyszynie

ID Ogłoszenia:

16881