Wyszukiwarka:
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolsk.
titleName

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolsk.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolsk.

 

Przeznacza się do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Dolsk, położone w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk nad jeziorem Dolskim Wielkim, zapisane w księdze wieczystej nr KW PO1M/00029104/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie (jako działki nr 1229/1, nr 1229/2, nr 1229/3 i nr 1546/17, z których wydzielono m.in. poniższe działki).

Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

 

Lp Działka

nr

Pow.

w ha

Cena

wywoławcza

netto

Wysokość wadium Godzina przetargu
1. 1548/2 0,0529 29 100,-zł 5000,-zł     900
2. 1548/5 0,0730 38 000,-zł 7000,-zł     930
3. 1548/7 0,0657 34 200,-zł 6000,-zł   1000
4. 1548/8 0,0621 32 300,-zł 6000,-zł   1030

 

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w stawce 23%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

W/wym. działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 29 października 2014r. została podjęta Uchwała Nr LI/359/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod  poz. 6234 z dnia 8 listopada 2013r.

Wyrokiem Nr IV SA/|PO 794/16 WSA w Poznaniu stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 9 pkt 3  lit. c . Niniejszy wyrok został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 czerwca 2017r. pod poz. 4283.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 1548/2 i nr 1548/5 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w planie symbolem 1MN, a działki nr 1548/7 i nr 1548/8 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w planie symbolem 2MN. I przetargi ogłoszone na dzień 12 listopada 2018r. zakończyły się wynikiem pozytywnym dla działek nr 1548/1, nr 1548/3 i nr 1548/4, które zostały sprzedane, a dla pozostałych działek o nr 1548/2, nr 1548/5, nr 1548/7 i nr 1548/8 zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się w dniu 11 kwietnia 2019r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

Przetargi przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej dla każdej z działek na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 5 kwietnia 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości (wskazać numer działki).

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium – powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.

dzialki do sprzedaży
działki do sprzedaży 11.04.2019

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dolsk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

ID Ogłoszenia:

10767