Wyszukiwarka:
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bukowice
titleName

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bukowice

Krośnice, dnia 20 czerwca 2018 r.

RGMiR.6840.26.2.2017/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 140/2017/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego.

      1. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bukowice

Położenie Wieś Bukowice, Gmina Krośnice, działka nr 260/10 (AM-1) o powierzchni 0,4646 ha.

Nieruchomość gruntowa zabudowana.

Właściciel

Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00017618/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana w Bukowicach przy ul Wrocławskiej nr 19, zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej – byłego przedszkola oraz budynkiem gospodarczym. Budynek użytkowy wzniesiony został na początku XIX wieku (około 1909 r.) w technologii tradycyjnej murowany warstwowo z cegły pełnej, rozbudowany nieznacznie w okresie późniejszym (dobudówka). Budynek częściowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych – parter, piętro i poddasze częściowo użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 692,23 m2. Powierzchnia zabudowy: 360 m2. Stan techniczny budynku zadowalający. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków architektury i budownictwa.

Budynek gospodarczy wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowanym, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w czasach przedwojennych w technologii mieszanej – częściowo murowany, częściowo drewniany, na fundamentach z kamienia polnego. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną typu „karpiówka”, z widocznymi ugięciami tej konstrukcji. Powierzchnia zabudowy: 260 m2, powierzchnia użytkowa: 240 m2. Stan techniczny budynku zły – celowy jest kompleksowy remont kapitalny.

Klasyfikacja gruntów

Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, jednostka rejestracyjna: 021302_2.0002.G295, działka nr 260/10 (AM-1) sklasyfikowana jako : R IVb – grunty orne o pow. 2665 m2 , Bi – inne tereny zabudowane o pow. 1981 m2.

Przeznaczenie

nieruchomośi

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, Uchwałą nr IV/19/03 z dnia 12 lutego 2003 r. roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1180) działka nr 260/10 w obrębie wsi Bukowice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolami: UO, MN, kG, kD.

1. Ustala się tereny usług publicznych:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi we wszystkich dziedzinach o charakterze publicznym, przy czym wyznacza się tereny, zgodnie z oznaczeniami: UO – dla usług oświaty,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług nieuciążliwych o charakterze lokalnym, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z przeznaczeniem podstawowym terenu,

b) mieszkań towarzyszących,

c) urządzeń turystyki, sportu i rekreacji,

2. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

  1. przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym,

  2. dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych nieuciążliwych o charakterze lokalnym, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

3) zakazuje się: lokalizacji usług wywołujących negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi,, parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

3. kG 1/2 nr 47 109 – teren drogi głównej – w ciągu drogi powiatowej nr 47 109, relacji Twardogóra – Grabowno Małe – Bukowice – Czeszów, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 25 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.

4. kD – tereny dróg dojazdowych – o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami.

Na działce zlokalizowany jest obiekt zabytkowy wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa (budynki i mury). Działka leży w strefie „K” ochrony krajobrazu. Działka leży w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Gmina 27 października 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach przedmiotowej działki tj. działki oznaczonej geodezyjnie nr 260/10.

Mapa 0100090000039900000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02c708b70c040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d0001000000003218918cf97f0000400000000000000090958d8c040000002d010000040000002d0100001c000000fb02a4ff0000000000009001000000ee0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d0101000400000002010100050000000902000000020d000000320a570000000100040000000000bf0cca082000360005000000090200000002040000002d010000040000002d010000030000000000
Cena

nieruchomości

440.500,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U.2017.1221 ze zm.).

Informacje o przetargach

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 26.04.2018 r.

– przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, mskrabucha@ug.krosnice.pl

Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza wynosi : 440.500,00 zł

II. Wadium: 44.050,00 zł

III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 4.410 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – ( t.j. Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922 ze zm. ) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 20 czerwca 2018r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.

  3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

  4. Nieruchomość jest wolna od zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

  5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038,(71) 38 46 024.

Wójt Gminy Krośnice

Andrzej Biały

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

GPS:

51.429906595668, 17.357211024635

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Czerwiec, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

8705