Wyszukiwarka:
II  publiczny przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
titleName

II  publiczny przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A         

II  publiczny przetarg  ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Zbąszynek   przy ulicy  Św. Piotra i Pawła w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako  działka nr 958 o pow. 0,1362ha.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość aktualnie jest niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do następujących sieci: energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych: energia – ENEA S.A. Zielona Góra, gaz – Zakład Gazowniczy,  kanalizacja i woda – SZUK Zbąszynek.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie  Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości  prowadzona  jest księga wieczysta  KW ZG1S/00028138/7. Księga  wolna jest  od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona  jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną . Sprzedaż nieruchomości  następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r.  poz. 65 ze zm.)

           CENA  WYWOŁAWCZA   77 200zł + 23% VAT   

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.   ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)   doliczony zostanie  wg obowiązującej stawki 23 % podatek VAT.

 Wysokość wadium   15 440,- zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie  komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz.U. z  2017r. poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą  na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka  jest wymagana.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone  wadium należy  wpłacić w terminie  do dnia 10 czerwca 2020 r.  na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu  Oddział Zbąszynek  nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. W przypadku wpłaty  na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu.  W dniu  10 czerwca 2020 r. ustalona kwota  wadium winna figurować na koncie  gminy. Wpłacając na konto należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 958 – Zbąszynek”  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się  dnia   15 czerwca 2020 r.  o godz. 1100     w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 17 października 2019r.  bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1  i pkt.2  przywołanej  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami .

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku  biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37.  Wylicytowana  należność z tytułu zakupu  nieruchomości wraz z podatkiem VAT   w dniu zawarcia aktu notarialnego winna figurować na rachunku gminy. Nabywca ponosi  koszty  notarialne  i koszty opłaty sądowej, które  określi notariusz.   Gmina zawiadomi osobę  ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Ogłoszenie o przetargu  podano do publicznej wiadomości w dniach od  13 maja 2020 r. do dnia 13 czerwca 2020 r. poprzez umieszczenie  na  tablicach  ogłoszeniowych gminy,   na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Św. Piotra i Pawła, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15062