Wyszukiwarka:
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej
titleName

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 243/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej, k. m. 3, obejmującej działkę nr 12/34, o powierzchni 0,5500 ha, cena wywoławcza – 478 400,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00075500/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomoś

położona jest na obrzeżu Namysłowa, przy ul. Oleśnickiej (droga wojewódzka 454), prowadzącej w kierunku Oleśnicy. Kształt działki regularny. Przez działkę, w pasie 10 m od ul. Oleśnickiej, przebiegają: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna i sieć energetyczna. Natomiast sieć gazowa znajduje się w dalszej odległości. Dojazd do działki odbywać się będzie przez wybudowany publiczny zjazd z drogi wojewódzkiej, przez drogę gminną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, na której dodatkowo dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, hurtownie, bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pokój nr 32.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu tj. 47 840,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 złotych) do dnia 31 lipca 2020 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.);

  2. Dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą
    „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

  3. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

  4. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
    w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

  2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 1 kwietnia 2020r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 378 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 29 czerwca 2020 r.

Burmistrz

dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

15905