Wyszukiwarka:
II publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony  nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek
titleName

II publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony  nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

drugi publiczny przetarg ustny ograniczony

na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony  nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Pierwszy przetarg odbył się 03 grudnia 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do wydzierżawianego gruntu.

Przedmiotem przetargu jest

            nieruchomość gruntowa położona w Zbąszynku, przy ul. Jana Pawła II, oznaczona przez Gminę Zbąszynek nr 2 o pow. 100 m2 wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie  nr działki 243/14

 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028138/7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

C e n a    w y w o ł a w c z a   rocznego  czynszu  dzierżawnego
ustalona została w wysokości 1,87 zł  /słownie: złotych jeden i osiemdziesiąt siedem groszy /

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie do 30 czerwca każdego roku na konto Gminy Zbąszynek

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie według aktualnej ceny pszenicy.

Zmiana wysokości czynszu nastąpi z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu  i propozycji nowej stawki. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1,00 zł (słownie: złotych jeden)
oraz okazanie dowodu wpłaty w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych

i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 10 czerwca 2020r.,

w Kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na dzierżawę ogrodu przydomowego nr 2 w Zbąszynku, działka nr 243/14”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 10 czerwca 2020r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu za dzierżawę.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 19 czerwca 2020r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 10 czerwca 2020r. do godz. 1500.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 15 czerwca 2020r.

 

Przetarg odbędzie się  17 czerwca 2020 r.  o godzinie 1430

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  27 października 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jana Pawla II, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15192