Wyszukiwarka:
II publiczny przetarg ustny ograniczony
titleName

II publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 91/VIII/19 Burmistrza Namysłowa
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

 

Burmistrz Namysłowa ogłasza

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie w okolicach
ul. Łączańskiej, k. m. 10, obejmujących działki:

  • nr 1116/16, o powierzchni 0,0315 ha, cena wywoławcza   –      5 650,00 zł,
  • nr 1116/18, o powierzchni 0,0152 ha, cena wywoławcza   –      2 730,00 zł,
  • nr 1116/19, o powierzchni 0,0606 ha, cena wywoławcza   –    10 870,00 zł.

       Podane ceny są cenami brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00034839/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości położone są w Namysłowie, przy ul. Łączańskiej, niezabudowane,  kształt działek  nieregularny. Z racji przeznaczenia pod drogę oraz miejsce pod kontenerem na odpady komunalne, nieruchomości winny być powszechnie dostępne mieszkańcom, bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną.

 W związku z brakiem możliwości wykorzystania jako odrębne nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przetarg jest ograniczony dla Wspólnoty Mieszkaniowej Łączańska 20 A-D oraz Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 31.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 4 września 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Koszt nieruchomości ustalony w przetargu (brutto) płatny będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 czerwca 2019 r., został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 5 sierpnia 2019 r.

                Burmistrz

    dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

12315