Wyszukiwarka:
II ustny przetarg nieograniczony
titleName

II ustny przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza:

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości lokalowej o pow. użytkowej 32,00m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym przy ul. S. Żeromskiego 51 w Skaryszewie wraz z udziałem wynoszącym 31/132 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 1011/2 o powierzchni 0,0676ha, położona w obrębie Skaryszew Miasto, objęta KW nr RA1R/00079451/4

Cena wywoławcza: 50 000zł

a. Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny o pow. użytkowej 32,00m2, usytuowany w budynku mieszkalnym, położonym blisko centrum miasta Skaryszew, przy ul. S. Żeromskiego 51, składający się z dwóch pomieszczeń oraz udział w wysokości 32/132 w części wspólnej budynku i gruntu.

b. Właścicielem przedmiotowego lokalu jest Gmina Skaryszew – dla działki nr ewid. 1011/2, na której usytuowany jest budynek mieszkalny Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00079451/4.

c. Budynek mieszkalny jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się dwa wydzielone lokale mieszkalne, będące własnością osób prywatnych i lokal będący własnością Gminy Skaryszew.

d. Lokal mieszkalny, składający się z dwóch pomieszczeń bez wydzielonej części kuchennej i sanitarnej jest w stanie do generalnego remontu wraz z doprowadzeniem instalacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej.

e. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, znajduje się na terenach nie objętych ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka 1011/2 zlokalizowana jest na terenach zabudowanych i zabudowy zwartej o charakterze zabytkowym.

f. Lokal może być udostępniony do oglądania we wcześniej uzgodnionym terminie pod nr tel. 48 610 30 89 wew. 116.

g. Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

h. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 400zł.

i. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 17.11.2020r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

 1. Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020r. poz. 65, 284,782).

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Cena wywoławcza

netto

Wysokość wadium

Termin
i godzina przetargu

1

Lokal mieszkalny o pow. 32,00m2

Skaryszew

50 000 zł

5 000zł

22.12.2020r.
– godz. 9.00

 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 18.12.2020r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.

 2. Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

  • dowodu tożsamości,

  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
   z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 4. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

 5. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 44 Urzędu Miasta i Gminy, telefon: 48 610 30 89 wew. 116.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skaryszew

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

17834