Wyszukiwarka:
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowę usługowo-przemysłową położoną w Pasymiu przy stacji PKP
titleName

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowę usługowo-przemysłową położoną w Pasymiu przy stacji PKP

Pasym, dnia 29.06.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działki pod zabudowę usługowo-przemysłową położoną w Pasymiu przy stacji PKP, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym:

  • nr 430/9 o pow. 3848 m2 – cena wywoławcza wynosi 76 000,00 zł.

Sprzedaż działki jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. działki prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00025780/8. Działka położona jest w odległości około 1,5 km od centrum miasta Pasym. Graniczy z dojazdową drogą publiczną urządzoną. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty produkcyjne składów i magazynów, stacja PKP i zabudowa mieszkalna jednorodzinna Jest to teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty samosiewem sosnowym w wieki około 15 lat. Podstawowa infrastruktura komunalna w zasięgu oddziaływania z możliwością podłączenia (woda i energia elektryczna).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2565, przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem Ea25P tj. w strefie zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów. Na terenach dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego lub lokali mieszkalnych na potrzeby socjalne związane z funkcjonowaniem zakładów.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Wzdłuż granicy z działką nr 430/2 przebiega sieć wodociągowa. Kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na działce polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych na rzecz zarządcy sieci. Służebność zostanie wpisana w Księdze Wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.05.2020 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 26.06.2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 03.08.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym

o godz. 12:30.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 29.07.2020 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 29.07.2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS.

rzed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

15879