Wyszukiwarka:
III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
titleName

III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Znak: AGK.6840.10.2019

B U R M I S T R Z     C H E Ł M K A       O G Ł A S Z A:

III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

 1. 999/9 o pow. 0.1624 ha za cenę wywoławczą 72.000,00 złotych brutto objęta Księgą

Wieczystą nr KR1E/00064860/6.

 1. 999/14 o pow. 0.2569 ha za cenę wywoławczą 91.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064865/1.

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Brzechwy. Przedmiotowe działki usytuowane są bezpośrednio przy drodze gminnej publicznej ul. Brzechwy.

W/w Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 25 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do II przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.

II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 16 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do III przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z II przetargu.

Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXVII/273/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku): U/MN – tereny usługowo-mieszkaniowe, linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz ze strefami techniczną i ochronną. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Opis działek:

Działka nr 999/9, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł. ok. 65 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową część działki przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej działka przylega do rowu odwadniającego, wyłożonego ażurowymi płytami betonowymi, który zlokalizowany jest wzdłuż pasa drogowego ul. Brzechwy, na działce drogowej nr 999/3.

Działka nr 999/14, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do trapezu. Teren płaski. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej działka przylega do rowu odwadniającego, wyłożonego ażurowymi płytami betonowymi, który zlokalizowany jest wzdłuż pasa drogowego ul. Brzechwy, na działce drogowej nr 999/3.

Uczestnicy przetargu winni:

a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium – numer nieruchomości”.

b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-u, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.

d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:

 • zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

 • zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

 • zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez TAURON Dystrybucja S.A.,

 • zaopatrzenia w paliwo gazowe na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo gazowe,

 • zaopatrzenie w wodę na warunkach określonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.,

 • odprowadzenie nieczystości płynnych do bezodpływowego podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

 • wody opadowe należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

 • odpady komunalne należy gromadzić w kontenerach z okresowym wywozem przez jednostkę uprawnioną na zasadach określonych przez gminę,

 • lokalizację nowych zjazdów do działek z drogi gminnej należy uzgodnić w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku,

 • wjazd na poszczególne działki wymaga budowy przepustu i mostka nad rowem odwadniającym.

Dnia 09 sierpnia 2019 roku Gmina Chełmek wyraziła zgodę Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku na wejście w teren celem wykonania sieci wodociągowej przy ul. Brzechwy w Chełmku na działkach oznaczonych jako nr: 999/14. Nabywca zobowiązuje się do podtrzymania niniejszej zgody tj. nieodpłatnego wejścia w teren celem wykonania koniecznych prac związanych z budową sieci wodociągowej. Przedmiotowa zgoda zostanie zapisana w akcie notarialnym kupna-sprzedaży nabywanej nieruchomości.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wznowienia punktów granicznych zbywanych działek, przyszły nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Do dnia 24 lipca 2019 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) mogły składać wnioski o jej nabycie.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz możliwością zagospodarowania.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362)

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie:

 • dla nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi: 7.200,00 złotych,

 • dla nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi: 9.100,00 złotych,

dla każdej działki osobno, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem ”wadium – nr nieruchomości”.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na tą nieruchomość. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 I BĘDZIE TRWAŁ OD GODZ. 11.45 W ODSTĘPACH CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI LICZĄC OD POZYCJI NUMER I.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 18 maja 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

15208