Wyszukiwarka:
III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Chełmku przy ul. Topolowej 7
titleName

III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Chełmku przy ul. Topolowej 7

Znak:AGK.6840.1.2019

B U R M I S T R Z        C H E Ł M K A          OG Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Chełmku przy ul. Topolowej 7 na parterze, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,33 m2 za cenę wywoławczą 71.200,00 złotych słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100. Lokal posiada odrębne wejście usytuowane przy ścianie podłużnej od strony zachodniej.

W/w nieruchomość lokalowa zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.).

I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 25 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do II przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.

II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 24 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do III przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z II przetargu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/414 obręb Chełmek o powierzchni 0.0285 ha.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00048984/3.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3833/31123 oraz ułamkowej części gruntu.

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wejście do lokalu poprzez zewnętrzne schody betonowe usytuowane wzdłuż ściany podłużnej od strony północno-zachodniego naroża budynku. Dalej poprzez drzwi zewnętrzne i wiatrołap, który zbudowany jest nietrwałymi ściankami z desek. Oddzielny dostęp do każdego pomieszczenia z przedpokoju. Z łazienki dojście do pomieszczeń piwnic.

Lokal mieszkalny wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o.

Lokal usytuowany na parterze.

Stolarka okienna – okna PCV zespolone 2 – szybowe, po wymianie – w zadowalającym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne stalowe, wzmocnione pełne oraz drzwi wejściowe na ramie aluminiowej po wymianie. Drzwi wewnętrzne w lokalu drewniane, z futrynami drewnianymi.

Podłogi – deski drewniane, w części płyty paździerzowe osłonięte wykładzinami typu PCV, w łazience i wiatrołapie posadzki betonowe.

Ściany – tynki cementowe-wapienne, w całym lokalu na ścianach malowanie kredowe. Tynki zniszczone o słabej strukturze z licznymi ubytkami i pęknięciami. Na ścianach zewnętrznych widoczne ślady wilgoci, przemarzania i zagrzybienia.

W pomieszczeniu kuchni brak wszelkich urządzeń sanitarnych. widoczna tylko wylewka na zimna wodę i odpływ kanalizacyjny. w łazience znajduje się miska ustępowa z dolnopłukiem z PCV.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Pomieszczenia piwniczne są bardzo niskie (poniżej 1,5 m). budynek składa się
z dwóch segmentów, w sumie znajduje się w nim 7 lokali mieszkalnych. Zarządcą przedmiotowego budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8. Od strony ul. Głogowej, na parterze, usytuowane są 4 lokale, z których każdy posiada odrębne wejście z zewnątrz. Od ul. Topolowej znajdują się odrębne wejścia do 3 lokali usytuowanych na pierwszym piętrze. Wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Fundamenty budynku z kamienia. Nad piwnicami stropy Kleina, nad parterem stropy drewniane. Ściany murowane z cegły. Schody zewnętrzne betonowe, na podmurówce z kamienia. Dach jednospadowy, płaski, kryty papą. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny budynku ocenia się jako średni. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.535.2014 Burmistrza Chełmka z 10.01.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chełmek.

Do dnia 21 czerwca 2019 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) mogły składać wnioski o jej nabycie.

Uczestnicy przetargu winni:

a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium – ul. Topolowa 7/4.

b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.

d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z póżn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:

  • zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości lokalowej,

  • zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO.

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie 7.200,00 złotych, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem ”wadium – Topolowa 7/4.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości lokalowej, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 11.15.   

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości lokalowej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 18 maja 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

15207