Wyszukiwarka:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej nr 13
titleName

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej nr 13

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

części nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej nr 13, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-12 jako działki: nr 108/5 o pow. 0,0713 ha, nr 108/6 o pow. 0,0439 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00030389/6, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki,

oraz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-12 jako działka nr 105/2
o pow. 0,0145 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00058593/1, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego informuje, że termin I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości wyznaczony był na dzień 30 czerwca 2020 roku., termin II przetargu był wyznaczony na dzień 17 września 2020 roku.

Uwaga: Ww. działki nr ewid. 108/5, 108/6, objęte księgą wieczystą nr LD1P/00030389/6 oraz działka nr 105/2, objęta księgą wieczystą nr LD1P/00058593/1 będą licytowane łącznie.

Cena wywoławcza działek (łącznie):

nr 108/5, 108/6, 105/2 wynosi 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą
o podatku od towarów i usług.

Wysokość wadium dla działek (łącznie):

nr 108/5, 108/6, 105/2 wynosi – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/590/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 28 października 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
(Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 1, poz. 4 z dnia 05.01.2011 r.):

– działka nr 108/5 położona jest w jednostkach przestrzennych oznaczonych symbolem: 5 MN przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz symbolem 8ZI – tereny pod zieleń nieurządzoną.

– działka nr 108/6 położona jest w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem: 6U,MN
– przeznaczona pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niewielki fragment działki zlokalizowany jest na terenie oznaczonym
w planie miejscowym symbolem 8ZI – tereny pod zieleń nieurządzoną.

– działka nr 105/2 położona jest w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem: 5MN
– przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
od południowej granicy działek nr
108/5 i 108/6 ustanowiona została nieprzekraczalna linia zabudowy w pasie o szer. od 9 m do 14 m.

Działki nr: 108/5 i 108/6 położone są na zapleczu ulicy Łaskiej, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, są niezabudowane, nieogrodzone, położone w centralnej części miasta, na zapleczu ul. Jana Kilińskiego, przy rzece Łódce.

Dojazd do ww. działek od ulicy Jana Kilińskiego działką nr 105/2, która ma kształt wąskiego prostokąta.

Przedmiotowe działki są nieuzbrojone w żadne media instalacyjne oraz niewytyczone
w terenie. Przez działki nr:
108/5 i 108/6 przy północnej granicy (w pasie do 4 m od tej granicy) przebiega sieć ciepłownicza – cw400. Ulica Jana Kilińskiego jest drogą publiczną – gminną,
o jezdni asfaltowej, z chodnikiem i oświetleniem. W ulicy Jana Kilińskiego znajdują się media: energia elektryczna, woda kanalizacja i gaz. Otoczenie nieruchomości  stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeka Łódka.

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr LD1P/00030389/6 oraz z księgi wieczystej
nr LD1P/00058593/1 ww. działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Ponadto nie toczy się z tych nieruchomości postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo zbycia działek.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które powinno być wniesione w pieniądzu PLN na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

05 8780 0007 0000 0316 1000 0005

do dnia 29 stycznia 2021 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędy Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim
.

W tytule przelewu wadium należy podać adres nieruchomości i numer działki, której dotyczy przetarg oraz imię i nazwisko uczestnika/ów przetargu.

 1. Stawienie się osobiście lub ustanowienie pełnomocnika.

 2. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

 • dowodu wpłaty wadium,

 • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości aktualnym na dzień przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu (wg załącznika nr 1),

 • w przypadku, gdy osobę (fizyczną lub prawną), która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– stawiennictwo obojga małżonków albo,

– przedłożenie pisemnej zgody w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

– odpis orzeczenia sądowego ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

– pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

 • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

 • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym w języku polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Postąpienie minimum 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) tj. dla działki nr 108/5,108/6 i 105/2: minimum 1 140,00 zł.

Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia na konto wskazane w protokole z przeprowadzonego przetargu.

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU:

Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.

DODATKOWE INFORMACJE:

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 19 i 20 lub pod numerem telefonu: 42 211 11 73 wew. 131 lub 133.

oświadczenie

Z up. BURMISTRZA

Łukasz NAPIERALSKI

Zastępca Burmistrza

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 29-12-2020

Okres wywieszenia upływa: 04-02-2021

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Konstantynów Łódzki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ID Ogłoszenia:

18200