Wyszukiwarka:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
titleName

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym w Nowieczku przy ul.Nowa 1 (dla którego nie utworzono odrębnej księgi wieczystej) o pow. użytkowej 30,72 m2 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej tj. działce nr 80/2 o pow. 0,2529 ha – który wynosi 250/1000 części tj. 0,0632 ha

Działka nr 80/2 zapisana jest  w księdze wieczystej nr KW PO1M/00044956/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowi współwłasność Gminy Dolsk oraz współwłaścicieli wyodrębnionych lokali.

W dziale III i IV księgi wieczystej znajduje się wpis następującej treści- „wszelkie ciężary, ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 4 sierpnia 2008r.”

Lokal mieszkalny  składa się z 1 pokoju, kuchni i połowy korytarza. Lokal znajduje się na parterze budynku w prawej jego części. Lokal przeznaczony do remontu kapitalnego związanego z pożarem.

Budynek o jednej  kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem – posiada drewniany strop nad parterem, nagi, ocieplony gliną w części korytarza spalony. Podsufitka z płyty gipsowo kartonowej do wymiany. Dach 2 spadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna i cementową w części spalony po pożarze. Podłogi i posadzki do wymiany. Brak łazienki oraz instalacji kanalizacyjnej i gazowej.

Budynek znajduje się na obszarze objętym formą ochrony zabytków, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067) -Gminna Ewidencja Zabytków. Wszelkie prace budowlane zewnętrzne należy uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 11 500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Na dzień dzisiejszy nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Natomiast w przypadku zmiany przepisów VAT do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek.

Dla w/wym. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak jest decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. i Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2.02.2011r. oraz Uchwałą Nr XXX/199/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27.02.2013r. działka leży w istniejących i planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej – siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące). I przetarg organizowany na dzień 14 maja 2019r., II przetarg organizowany na dzień 25 czerwca 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 25 lipca 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż lokalu nr 3 przy ul.Nowa 1 w Nowieczku.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium – powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.

 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dolsk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

ID Ogłoszenia:

11914