Wyszukiwarka:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00021796/1
titleName

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00021796/1

Nidzica, 13 maja 2020 r.

GMKR.6840.26.2017

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 13 maja 2020 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ogłoszenie o kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka,
gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 450/5 o powierzchni 0,1700 ha,
KW OL1N/00021796/1.

 

 

Nidzica, 12 maja 2020 r.

GMKR.6840.26.2017

                                              

 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka,
gm. Nidzica, KW OL1N/00021796/1, oznaczonej jako:

 działka nr 450/5 o pow. 0,1700 ha, opis użytku: RVI. Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Wikno, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w strefie zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 150 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku ok. 150 m drogą gruntową. Działki porośnięte drzewostanem. Kształt działki regularny. Teren płaski. Nieruchomość położona w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej.  Zaopatrzenie w:

  • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;
  • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
  • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem I/MN.10 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, w tym południowa część działki na terenie oznaczonym symbolem 10/2.1, na którym obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów oraz zakaz zabudowy. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy
i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 103 000,00 zł (sto trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 260,16 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 16/100).

Wadium w wysokości 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 09 stycznia 2020 r., natomiast drugi 12 marca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2020 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 10 czerwca 2020 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 10 czerwca 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3.podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wikno, Jabłonka

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

15072