Wyszukiwarka:
III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach
titleName

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach

Ogłasza  III przetarg ustny ograniczony na

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Świebodzicach
, oznaczonej jako działka nr 687/17 o powierzchni 0,0025 ha, AM-13, obręb Śródmieście 3. (przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich do działki nr 687/17)

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SW1S/00088724/7 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Wyboru formy przetargu dokonano zgodnie z Zarządzeniem nr 473 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach przy ul. Heleny Modrzejewskiej.

Działka nr 687/17 – jest to nieruchomości gruntowa zlokalizowana w Śródmiejskiej strefie miasta, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów obwodnicy miejskiej. Kształt nieruchomości regularny – wydłużony, teren płaski. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana fragmentem budynku garażowo gospodarczego znajdującym się na działce przyległej, niezabudowana część działki jest porośnięta trawą i krzewami.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Przedmiotowa działka o nr 687/17 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice zatwierdzony Uchwałą nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r dla działki nr 687/17 przewiduje symbol B14.MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu bez zabudowań. 

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu.

Zgłoszenie uczestnictwa należy składać w formie pisemnej do dnia 22.06.2020 r. do godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 308 III piętro.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– datę zgłoszenia,

– imię i nazwisko/nazwę firmy  wraz z adresem i numerem telefonu,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości sąsiedniej do działki nr 687/17 wraz z podaniem numeru swojej działki (w celu weryfikacji w ewidencji geodezyjnej)

– nr konta oferenta, na które należy zwrócić wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 24.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym obok pokoju nr 308 III piętro.

Cena wywoławcza wynosi –  750,00 zł

Wadium wynosi – 75,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 22.06.2020 r. r.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Obowiązuje postąpienie w wysokości min. 10,00 zł.

I przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 07.02.2020 r.

II przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 24.04.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kserokopii potwierdzonej notarialnie upoważniającej do udziału w przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 8500416

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach, oznaczonej jako działka nr 687/17 o powierzchni 0,0025 ha, obręb Śródmieście 3, nr WI.6840.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.). 
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Modrzejewskiej, Świebodzice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świebodzicach

ID Ogłoszenia:

15266