Wyszukiwarka:
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
titleName

III publiczny przetarg ustny nieograniczony

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 71/VIII/19 Burmistrza Namysłowa
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

 

 

Burmistrz Namysłowa ogłasza

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie w okolicach ul. Staromiejskiej, k. m. 12, obejmującej działkę:

  • nr 1279/13, o powierzchni 0,1452 ha, cena wywoławcza   –    57 600,00 zł.

       Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00087197/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działki nieregularny.

Działka nr 1279/13 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie techniczne w pasie dróg przyległych.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 31.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 4 września 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Koszt nieruchomości ustalony w przetargu (brutto) płatny będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 15 maja 2019 r., II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 czerwca 2019 r., zostały rozstrzygnięte negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

 

Namysłów, 5 sierpnia 2019 r.

          Burmistrz

                                                                                                         dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

12314