Wyszukiwarka:
INFORMACJA
titleName

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

 

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości. Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania Termin zagospodarowania. Cena nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość opłat z tytułu

 dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Informacje o przeznaczeniu
1 Działka ewidencyjna numer 53/5, obręb 0012 Brwinów Miasto, ul. Grodziska 14, Brwinów, WA1P/00056776/4. 0,6865 ha Nieruchomość zabudowana nieużytkowanymi budynkami. Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana część działki wykorzystywana na usytuowanie 2 kontenerów nietrwale związanych z gruntem, o powierzchni 6 m2. Grunt pod 2 kontenerami wraz z terenem niezbędnym do ich funkcjonowania. Nie dotyczy 5 zł/1 m2 gruntu + 23 % VAT.

Dzierżawca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz dzierżawny comiesięczny płatny z góry, do dnia 20 każdego miesiąca w którym jest on wymagalny. Czynsz podlega corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika. Oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, na okres 21 dni, tj. od dnia 10 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Informacja o obwieszczeniu powyższego wykazu ukazała opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl,się w dniu 10 maja 2019 roku .

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brwinów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Brwinów

ID Ogłoszenia:

11276